Mundlige beretning for 2016

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2016
Repræsentantskabsmøde, lørdag den 21. januar 2017.

Kære repræsentanter, kære gæster.

DBU Lolland-Falsters årlige Repræsentantskabsmøde afholdes igen i år i Bangs Have i Maribo.

Klubber
Og igen i år er i vore medlemmer, klubberne, flot repræsenteret. 21 klubber tilstede — eller 50 % af vore klubber er repræsenteret i dag ved mødet. En klubrepræsentation, som jeg er meget tilfreds med. Tak for det.

Gæster
Udover vore klubrepræsentanter glæder det mig at kunne byde velkommen til: Repræsentanter fra Lolland kommune og Guldborgsund kommune bl.a. borgmester John Brædder, Jyske Bank samt Claus Jensen fra NFC A/S. Naturligvis også velkommen til unionens mange frivillige og ansatte. samt Kaj D. Larsen (Guldnål). Til sidst - men også en stor velkomst til DBU 's formand, Jesper Møller. Det glæder mig, at du er til stede her i dag. Endnu engang tak til alle fordi i bakker op og møder op til vort repræsentantskabsmøde. Jeg ser frem til flere gode indlæg, som jeg ved vil blive fremlagt senere, og gerne spørgsmål fra salen og lidt debat.

Forandringsproces
I den skriftlige beretning beskrev jeg, at vi, DBU Lolland-Falster og alle i klubledere, uændret er en del af et samfund i en konstant forandringsproces. Forandringer sker hele tiden. På job, familie og fritid. Vi skal som ledelse, bestyrelser i klubber og union forholde os til de forandringer, der sker både udenfor og indenför vor sport — uanset om disse forandringer er store eller små. Jeg er stadig af den overbevisning, at forandringer lykkedes bedst — og giver størst mulig ejerskab for alle, når målet og derved resultatet af forandringerne står klart og for alle: Vi skal have et fælles billede for fremtiden.

DBU Lolland-Falster
DBU Lolland-Falster valgte i 2016 at markere sin 110 års fødselsdag. Ved min tale i denne forbindelse kom jeg ind på, at igennem unionens 110 år som union har vi heddet LFBU og i dag DBU Lolland-Falster. Vort fokusområde har været og er det uændret: at være et fyrtårn for fodbolden på Lolland-Falster og for jer klubber på Lolland-Falster. Der sker mange ting ude i den store verden, som vi her på Lolland-Falster godt kan lære en masse af - men der sker også mange ting hernede som den store verden kan lære af os.

Derfor er det vigtigt for os, at være fyrtårnet, der kan binde fodbolden, klubberne, DBU og vore 2 kommuner, samt andre samarbejdspartnere sammen, således at vi kan skabe aktiviteter til glæde for alle her på Lolland-Falster. At være et fyrtårn forpligter, da et fyrtårn i sagens natur kan ses og opleves døgnet rundt. Et fyrtårn er brugt i mange forskellige film, da et fyrtårn rummer samtlige aspekter indenfor drama, thrillere, humør og gysere — ligeledes mener vi selv, at vi rummer alle aspekter indenfor fodboldverdenen.

Vi vil gerne sættes i spil sammen med alle vores samarbejdspartnere og klubber, således at vi kan sikre den daglige drift, udviklingen, fornyelsen og en masse aktiviteter til gavn for alle. Det er for os en naturlig faktor, at vi har dette lokale fyrtårn, der kender de lokale klubber, de lokale udfordringer, de lokale udviklingspotentialer og de lokale personlige relationer, således at vi i DBU Lolland-Falster kan stå som garanten for alle aspekter omkring fodbold.

Nogle vil så kunne sige, at når et fyrtårn får slukket sit lys, så står det bare der som et gammelt og Udtjent varetegn for noget der var engang. Derfor er det vigtigt for os i DBU Lolland-Falster, at bevare lyset øverst oppe i fyrtårnet.

"DBU Lolland-Falster på vej mod 2018"
1 2015 vedtog unionsbestyrelsen vor nye visionsplan, "DBU Lolland-Falster på vej mod 2018" Bestyrelsen har på vort seminar i november igen haft fokus på denne strategi. Vi er kommet til den erkendelse, at nye tiltag  vil medføre, at vi, unionen i endnu højere grad skal være tilstede i klubberne via instruktører og rådgivere, når nye tiltag skal introduceres og implementeres i klubberne. Vi kan kalde det - "holde i hånd".
 
I mange af vore klubber, vil i ledere forståelig nok — have stor fokus på den daglige drift af klubben. Det kan ofte i klubberne være svært at ressourcer til nye tiltag — nye ideer, som bl.a. vi, som union præsenterer jer for.
Men som vi tidligere har meldt ud, så er vort samfund i konstant forandring — og vi skal som fodboldorganisation — også sikre, at vore klubber kan tage imod nye tilbud, nye aktiviteter — nye medlemmer.
Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i december, at der skal igangsættes nye tiltag sammen med vore klubber på flere område.

Vi ønsker flere piger og kvindespillere i vore klubber - samt endnu flere medlemmer i vore klubber - som spiller Motionsfodbold for mænd eller dyrker FodboldFitness for kvinder. DBU Lolland-Falster har i budget för det kommende år - budgetteret med nye tiltag, tiltag, hvor vi sammen med jer klubber har fokus på Motionsfodbold for mænd og FodboldFitness for kvinder samt rekruttering og fastholdelse af især pigerspillere, men naturligvis også drengespillere.
 
Som klub er vi forskellige - og som klub, er det også forskellige nye initiativer, som klubben kan være en del af. Tilbud og aktivitetsniveau bør være forskellige i forhold til den enkelte klubs mulighed og medlemsstruktur.
Jeg og min bestyrelse har tidligere meldt ud, at vi sammen med vore klubber skal udvikle vore tilbud til nuværende og kommende medlemmer, det være piger, drenge, kvinder og mænd i alle aldre.

Bestyrelsen ønsker at endnu flere i det lokale samfund, by som landdistrikt skal vælge vor sport og spille fodbold. I visionsplanen indgår yderligere tiltag bl.a. punkterne: Frivillighed og klubudvikling, Idræt og sundhed, Kommune og skolereform samt Idræt i landdistrikterne.

En række af disse punkter indgår naturligvis også i vore Partnerskabsaftaler med vore 2 kommune.

Faggrupper og udvalg
DBU Lolland-Falster nedsatte med virkning I . marts 2016 vore nye faggrupper og udvalg. Den nye bemanding er kommet godt i gang tænker jeg, og igangsætter sammen med vort kontor og bestyrelse nye tiltag, men fastholder naturligvis mange af de opgaver, som udvalg og faggrupper har som deres interesseområde.

Et af de nye fagudvalg, er Klubforum. Klubforum skal bl.a. stå for tilrettelæggelse af dels Distriktsmøder dels møder i Formandsklubben. Der har været afholdt — som planlagt 2 møder i Formandsklubben med stor deltagelse og debat. Mødet i marts 2016 blev afholdt med deltagelse af borgmester og udvalgsforrnand og en herlig debat og drøftelse, men også Formandsmødet i Guldborg i oktober havde stort deltagerantal og god debat.

For så vidt vor Distriktsmøder, ja så må vi erkende, at afvikling af Distriktsmøde ikke har været godkendt. Vi tror dog på, og det er mit håb, at vi på ny kan skabe interesse hos jer klubledere for Distriktsmøderne og inviterer i nær fremtid til de næste møder. Vi tænker, at Distriktsmøderne er aktiv måde, vi som union kan møde og lytte til klubbernes ønsker — samt også at præsente nye tiltag.

Det er mit indtryk, at fagudvalg og faggrupper lykkedes, at der er en stor interesse hos vore frivillige til at arbejde for vor union. Der har været enkelte af vore udvalgsmedlemmer, der i 2016 af tidsmæssige årsager har meldt fra til diverse opgaver i vore udvalg. Der har desværre også været medlemmer, der haft behov for, via medier at smække med døren, har forladt sit arbejde i et udvalg, alene fordi man ikke var enige i alle de beslutninger, som et udvalg har truffet. Men forud for nedsættelse af diverse udvalg og faggrupper var det bestyrelsens mål bl.a. at sikre større faglighed, effektivitet og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af vor sport på Lolland-Falster.

Bemandingen i udvalg og faggrupper - føler jeg faktisk i dag lever op til vore høje forventninger. Dog er der en enkelt faggruppe, hvor vi gerne så flere udvalgsmedlemmer - kvinder som mænd. Det er vor Seniorgruppe, men det vil Mogens Mika orientere jer om senere i dag.

Spillerudvikling for piger og drenge
DBU Lolland-Falster har i mange år tilbudt spillerudvikling for U14 og U15 drengespillere og med FC Nakskov og Nykøbing F C som centre. Vi har igennem de mange år været tilfreds med dette samarbejde med moderklubber, de 2 centre samt DBU Lolland-Falster. Dels har spillerne omkring de 2 centre oplevet udvikling — og mulighed for at spille fodbold på et højere niveau — dels har mange af disse spillere — efter flere års tilknytning — vendt tilbage til deres moderklub for at spille f.eks. på moderklubbens LF-Seriehold.

Vi skal naturligvis lytte til de 2 centre, FC Nakskov og Nykøbing F C - og DBU har også iværksat nye tiltag på spillerudvikling - og de planer og overvejelser som DBU kan tilbyde klubberne på LollandFalster - vil naturligvis også indgå i udviklingen af et nyt spillerudviklingskoncept, der skal træde i kraft pr. 01.07.2017.

Eliteudvalget vil udarbejde oplæg og være omdrejningspunkt for udarbejdelse af dette koncept. Men jeg ved, at alle klubber på Lolland-Falster inviteres til informationsmøder, når det endelige - nye koncept - ligger klar.
Som noget nyt — så har vort Eliteudvalg også arbejdet med et spillerudviklingskoncept for piger i U14 og U16. En del klubber har de seneste år efterspurgt det — og vi har nu koncept klar, som i første omgang skal fungere i forår 2017. Projektet igangsættes bl.a. nu fordi pigerne i U14 vil skulle spille i U14 Øst-rækken og med NFC som klub.

Partnerskabsaftaler med 2 kommuner
Vi skal styrke samspillet — klub, kommune og DBU Lolland-Falster.

Jeg har valgt at benytte denne lejlighed til at rette fokus på vore Samarbejdsaftaler med Lolland kommune og Guldborgsund kommune. Bl.a. med det formål at opnå endnu flere piger og drenge — i alle aldre - til at spille fodbold valgte DBU Lolland-Falster i 2015 at indgå Partnerskabsaftalerne med vor 2 kommuner. Og det er vigtigt, at vi i det kommende år — udvider vort samarbejde med Lolland kommune og Guldborgsund kommune.

Vi har som det er jer bekendt — Partnerskabsaftaler med begge kommuner og i disse aftaler indgår bl.a. følgende:
Faciliteter
Skolereform
Sundhed
Integration
Ungdomslandskampe
EURO 2020

og mere konkret — så betyder det:

  • Udvikle idrætten i landdistrikterne og gøre lokalområder attraktive for bosætning.
  • Øge den generelle sundhedstilstand hos såvel voksne som børn.
  • Skabe bedre inklusion og integration i lokalsamfundet gennem en række projekter med udgangspunkt i de lokale fodboldklubber.
  • Udvikle de lokale fodboldklubber og åbne dem op overfor lokalsamfundet for at udnytte eksisterende faciliteter bedre samt forny såvel klubhuse som baner/haller.
  • Bruge fodbolden i undervisningen til at sætte fokus på bevægelse, sundhed, fodboldfaglighed, frivillighed samt bruge fodboldtræningen som et centralt element i den dannelse og sociale træning, som unge har brug for.
  • Udvikle værktøjskasse med læringsforløb tilpasset målgruppe, fag og læringsmål
  • Gøre flere borgere i de 2 kommuner idrætsaktive.


På skoleområdet har vi sammen med DBU udviklet en række nye tiltag og muligheder, som vore lokale skoler i dag kan gøre brug - sammen med vore klubber og DBU Lolland-Falster. F.eks.:

FIFA 11 for Health
FIFA 1 1 for Health - ja, det er et dansk projekt, som i senere i dag - vil få endnu større indsigt i. FIFA 1 1 for Health er udviklet i samarbejde med professor Peter Krustrup fra Syddansk Universitet. Det er et projekt, der har fokus på at øge skolebørns viden omkring sundhed og trivsel — samtidig med at de er fysisk aktive. Men kort fortalt — og som en del af projektet - så har lærere over hele landet med 'FIFA 1 1 for Health' fået muligheden for at bruge fodbolden som læringsredskab, hvor eleverne gennem leg med bolden tilegner sig sundhedsviden, bliver målbart sundere og opnår bedre trivsel,"

Hvad betyder det for fodboldklubber på Lolland-Falster. Ja, som forening og fodboldklub, så giver dette igen vore klubber gode mulighed for at udføre en samarbejde med den lokale skole — få flere piger og drenge til at prøve at spille fodbold og få interesse for fodbold. Indtil videre har 4 skoler på Lolland-Falster - og Nr.Vedby skole på Nordfalster er en af disse - og sammen med en repræsentant fra professor Peter Krustrups team, Malte Nejst Larsen - så vil Anne Bonde fra Nr.Vedby skole i fællesskab fortælle jer om jeres muligheder og erfaring med projektet.

Sprogskole
Samarbejde med sprogskolen i Nykøbing F. Jeg tænker, at vi også skal glæde os over, at det nye samarbejde med Sprog og Integrationscenter, Guldborgsund - hvor ca. 30 unge elever fra Guldborgsund Integrations- og sprogskole mødes hver fredag eftermiddag for at opleve og forstå det fællesskab, der kan bygges omkring fodbold — og på sigt blive medlem af en af de lokale klubber.

Banegruppe
Jeg har tidligere rost vor Banegruppe i Guldborgsund kommune for deres virke og arbejde for klubberne og kommune. Endnu engang vil jeg sige tak til alle parter for det gode klima, der er imellem Banegruppe, kommune og klubber — og en brugerundersøgelse har også bekræftet, at klubberne er tilfreds med samarbejdet.

Ny multibane har nu erstattet det tidligere stadion i Nykøbing F. Forandringer er også med til at skabe nye muligheder for fodbold - og der bliver nu igen spillet fodbold på den placering, hvor B.1901 igennem mange år havde succes med divisionsfodbold. Den nye Multibane blev indviet den 24. oktober i Nykøbing F. Jeg føler mig også berettiget til at være tilfreds med samarbejdet med DBU Lolland-Falster, Guldborgsund kommune og klubben, NFC forud for etablering af den nye Multibane i Nykøbing. Via behændig ansøgning i DBU har DBU/ Nordea-Fonden bevilget 50% af omkostningerne ved etablering af banen. Kommunen fandt de resterende 50% - så fodboldinteresserede, skoler m.m. får nu hele året mulighed for at benytte Multibanen, som er placeret på det gamle stadion.

Business LF
DBU Lolland-Falster er medlem af erhvervsorganisationen, Business LF. Som jeg har fortalt tidligere, så er vi medlem, fordi vi ønsker at markere, at vi, fodbolden er en del af aktiviteterne på Lolland-Falster.

'Vi gør ledere til vindere"
Samarbejdet mellem Erhvervsakademi Lolland-Falster, Business L-F og DBU Lolland-Falster har udviklet et lederkursus med basis i elitefodboldens ledelsesverden. Kurset er tiltænkt for erhvervslivet på Lolland-Falster, vore 2 kommuner og klubber. Der har på de indtil dato - 2 gennemførte moduler - været holdt meget inspirerende indlæg af bl.a. Claus Bretton-Meyer, Claus Jensen og Claus Meyer. Men også andre dygtige og inspirerende undervisere bl.a. fra Erhvervsakademiet. Sammensætning af deltagerholdet spænder fra den selvstændige erhvervsdrivende, over mellem - og afdelingsledere i større institutioner og erhvervsvirksomheder - til en hel ledergruppe i en af vore største kommune virksomheder. Der er 26 deltagere, heraf 3 med relation til klubber.

Vi udnytter selvfølgelig også denne mulighed til at præsentere DBU Lolland-Falster - men også orienterer deltagerne om alle de mange aktiviteter, som i klubber udfører og tager ansvar for.

Dommere
Der arbejdes meget fokuseret af vor Dommerudvalg på at fastholde vore nuværende aktive dommere - men også at rekruttere nye, således har 13 nye dommere bestået eksamen i 2016 - og flere er på vej ved næste Dommergrundkursus i år. Dommerudvalget vil også i 2017 sikre bl.a. sammen med LFFK, at der gennemføres forskellige møder og test for at fastholde vore dommere. Fra mig og bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Dommerudvalget for det store arbejde, som i udfører.

Jeg vil takke bestyrelsen i vor lokale dommerklub, LFFK for samarbejdet i 2016 - og ser frem til et godt samarbejde i 2017.

Samarbejdet med DBU Sjælland
Jeg vil igen i år markere, at vort samarbejde med DBU Sjælland er til glæde for vore klubber på Lolland-Falster - men jeg tænker også at samarbejdet med især sydsjællandske klubber er styrket de senere år. Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med DBU Sjælland, primært et samarbejde med administrationen i DBU Sjælland.

Som Mogens Nielsen flot beskriver i den skriftlige beretning så har vi i dag en fuld integreret turnering for ungdomshold og en fælles kvindeturnering. Vi har i dag desuden 3 hold i Sjællands Serien samt derved også samarbejdet omkring dommerpåsætning i Sjællands Serien. En dommerpåsætning, som vi finder fungerer godt og tilfredsstillende for de deltagende dommere og klubber.

Repræsentanter fra bestyrelse og administration i DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster holder løbende møder for at drøfte og evaluere på samarbejdet - og denne tætte dialog ser jeg frem til at fortsætte i 2017.

Landsholdskampe i Nakskov og Nykøbing F.
Igen i 2016 var Lolland-Falster vært for U-landskampe. 2 U17 landskampe mod Montenegro. Først var vi til Fodboldfest i Nakskov. Nakskov by — blev 750 år i 2016 og allerede i januar 2015 kontaktede FC Nakskov og DBU LollandFalster — DBU for at få mulighed for at afvikle en eller flere ungdomslandskampe i Nakskov ifm. jubilæumsåret. DBU var fra første henvendelse meget positive - og den 6. september spillede U-17 landsholdet for herrer en testkamp mod Montenegro. En kamp, med en lokal landstræner, Per Holm, der sammen med sit landshold i overværelse af ca 800 tilskuere vandt 2-0 på Nakskov stadion. Det var en flot fodboldfest.
 
Andendagsgildet mellem Danmark og Montenegro blev afviklet i Nykøbing F. og med NFC som arrangøren. Men også her vandt Danmark - nu 1-0. Jeg vil gerne rose FC Nakskov og Nykøbing FC for disse arrangementer — og også videresende en tak for DBU for 2 flotte arrangementer, jeg ved at der bliver lagt mange ressourcer for jer klubber som arrangører. Jeg håber på, at vi i fællesskab igen kan få flere landshold og derved landskampe til vor landsdel.

Nykøbing F C - vision - 2020
Som alle her i dag er bekendt med — så præsenterede NFC's nuværende direktør Axel Castenschiold bl.a. sammen med tidligere landsholdspiller, Claus Jensen -i 2015 en stor sportslig vision: 'Nykøbing F C i superligaen i 2020".
 
De hev en flot kanin op af hatten. En vision, som vi alle på Lolland-Falster kun kan bakke op om. Jeg og unionsbestyresen vil endnu engang gerne kvittere for dette flotte projekt. En vision, der allerede i år et - lykkedes med 1. step. Oprykning fra 2. division til 1. division - og som nu her i ved vinterpausen har en flot placering som nr. 8 - efter i perioder af efteråret - i en længere periode lå 1. plads - og blandt de 3 bedste.

Men i denne turnering slår alle åbenbart alle - så jeg vil håbe, at strategien omkring 2020 lykkedes, at NFC 1. divisionshold markerer sig, som et stabilt hold - og at holdet fastholder sin positive udvikling, således at vision i 2020 kan realiseres.

Jeg tænker, at for alle på Lolland-Falster, der holder af fodbold - er dette et godt signal til andre udenfor Lolland-Falster - og et projekt som alle klubber på Lolland-Falster vil bakke op om.

Claus Jensen har tidligere i dag - redegjort for projektet og processen.

Som jeg også fortalte jer ved sidste års repræsentantskabsmøde, så tror jeg på, at udviklingen af fodbolden på Lolland-Falster vil blive styrket ved dette projekt — og jeg tror på en gensidig forpligtelse og forståelse mellem klubberne - også vil styrke dette projekt og denne vision.

DBU — landshold
Kvindelandsholdet har haft stor succes i 2016. Har kvalificeret sig til EM i sommer. Med markante spillere som Pernille Harder, Vfl. Wolfsburg, Johanne Rasmussen, Linköping FC, tidligere B. 1921 samt Nadia Nadim, Portland Thorns spillede landsholdet imponerende kval-kampe og tabte alene en kamp til Sverige og spillede uafgjort imod Polen - og stod i efteråret med en flot 2. plads i sin gruppe og derved kvalifikation.
Herre - U-21 landsholdet har også haft stor succes i 2016 og en meget flot kvalifikationsrunde - og spiller således også med ved EM, der afvikles i Polen i 2017.

Vi kan så alle håbe, at vort A-landshold for herrer — kan blive inspireret af disse 2 landshold - og i VM kvalifikationskampene i 2017 formår at kvalificerer sig til VM i Rusland i 2018. Mange af os havde set frem til EM 2016 i Frankrig og et dansk A-landshold, som deltager. Vi kunne i stedet glæde os over især vore islandske venners flotte præstationer - og ikke mindst store opbakning fra fan og deres HU.

DBU — politisk kommission
Som jeg tidligere har orienterede om, så igangsatte DBU i 2015 et reformarbejde af den politiske struktur i dansk fodbold. En ny struktur skal fortsat være bygget på fællesskab, solidaritet, samarbejde, åbenhed, dialog og involvering.

Den nedsatte kommission har fået til opgave, at udarbejde et oplæg på den fremtidige sammensætning af repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og faggrupper, og 70 års reglen fremkommer med det endelige oplæg til ny struktur, et oplæg, der snart skal forelægges for DBU's bestyrelse - faktisk allerede i marts 2017. Søren Knudsen, formand i Nørre-Alslev Boldklub er fortsat af DBU udpeget som 1 af 2 klubrepræsentanter fra de danske Breddeklubber under FLU og deltager i dette arbejde.

Breddeaftale
Sidste år orienterede jeg om, at der netop var indgået en ny Breddeaftale mellem DBU og FLU. I denne aftale indgår som jeg har beskrevet overfor jer klubber også en forpligtelse til at analysere på, hvorledes skal Breddefodbolden i Danmark organiseres - både politisk og administrativt.

Ved møder i Formandsklubben — senest i oktober i Guldborg har jeg orienteret om dette arbejde, herunder også vigtigheden af, at klubber på Lolland-Falster deltog i spørgeskemaundersøgelse, som sluttede i efteråret 2016. En spørgeundersøgelse udarbejdet og bistået af DIF. Jeg vil gerne takke jer klubber for jeres deltagelse. 57 % af klubberne på Lolland-Falster har svaret - og den højeste svarprocent blandt LU. På landsplan udgjorde svarprocent 32 %.

Generelt er der stor tilfredshed med den ydelse, som lokalunionerne tilbyder og det arbejde der udføres for breddeklubberne. Af klubbernes besvarelse kan vi også læses, der burdes samarbejdes på tværs af lokalunionsgrænser, men også at der er behov for et fysisk lokalunionskontor - og her er det især DBU Bornholm, LollandFalster og fynske klubber, der markerer sig.

Overordnet set er klubber meget tilfreds med deres lokalunions arbejde. Denne store tilfredshed handler både om det faglige niveau, ydelser, aktiviteter, der tilbydes og den lokale service. Klubberne er bekendte med forskelligheden i klubbers vilkår bl.a. i Sønderjylland og i København - og derfor anbefales, at den fremadrettede klubrådgivning skal tage udgangspunkt i de lokale forhold. Det er vigtigt, at der ikke kommer for stor geografisk afstand imellem klub og klubrådgivere.

Som jeg læser de svar fra klubberne i Danmark, så er de 3 mest centrale opgaver i fremtiden:

  • Den fodbold-politiske kontakt til de lokale kommuner. (Hele 43,2 % af klubberne har svaret dette)
  • Sikre nyt fokus på medlemsvækst. (41,5 0/0)
  • Klubbernes turneringsaktiviteter. (39,7 0/0)


Men - som tidligere omtalt - også kontakt til klubrådgivere og uddannelsestilbud er vægtet højt.

Disse meget positive tilbagemeldinger skal vi fremadrettet have for øje - og huske på, at der sker rigtig mange gode ting ude i lokalunionerne - både administrativt og fodboldpolitisk. Klubberne ønsker at blive betjent af medarbejdere, der har indsigt i de lokale forhold, særligt i forhold af drift af turneringsvirksomhed og generel klubrådgivning — og med decentrale administrative enheder, kontorer.

Den af FLU nedsatte arbejdsgruppe skal i foråret 2017 kommer med anbefalinger til FLU "s bestyrelse på den fremtidige organisering af dansk breddefodbold.

Dansk breddefodbold, som i dag primært varetages af de 6 lokalunioner sammen med DBU. Jeg vil løbende og bl.a. ifm. vore møder i Formandsklubben i foråret orienterer jer klubber og debattere de forslag til ændringer, der måtte foreligge. FLU 's bestyrelse skal fremlægge et endelig oplæg til DBU's bestyrelse i august 2017.

Kontoret
På kontoret er der blevet arbejdet meget fokuseret og hårdt på fortsat at sikre en høj service afjer klubber. Opgaveløsningerne for vor administration er blevet markant anderledes end tidligere, da vi nu indgår i flere forskellige partnerskaber omkring mange forskellige projekter.

På den baggrund har der i 2016 også været flere hænder på kontoret for at kunne løfte de mange opgaver. Henrik Danelund, tidligere direktør tilbød i foråret 2016 sin arbejdskraft som frivillig på kontoret. Henrik er blevet projektkoordinator på diverse projekter — store som små. Henrik har et stort netværk som vi profiterer af.

Endvidere løser Henrik også opgaver på kontoret til stor glæde og gavn for klubberne og kollegaerne på kontoret. Maibritt Mathiesen har siden foråret været tilknyttet kontoret, hvor det har været hendes flid og ihærdighed der har skabt på Facebook side, til det som det er i dag. Det er et stort arbejde at søge efter informationer, gode historier og at kontakte klubber og/eller trænere for at få fortalt de gode historier.

Martin Boesen startede før sommerferien på 1/2 tid, da Bjarne Hansen valgte at gå på halvtid. Så foruden sine klubrådgiver opgaver, løser Martin diverse daglige drift opgaver — dommerpåsætning, telefon hjælp til klubberne, oprettelse af kampe, kampændringer mv. Martin skal fremover også udarbejde turneringsplanerne.

Bjarne Hansen fokuserer primært på dommerpåsætningen, udviklerpåsætningen, udvisninger og karantæner, kampprogrammer, stævneprogrammer og turneringsplaner. Endvidere hjælper Bjarne klubberne med diverse spørgsmål omkring regler, forespørgsler mm.

Thomas Bonden Jensen - er jo leder af kontoret og har i 2016 haft en høj mødeaktivitet uden for kontoret, da vi i DBU Lolland-Falster har prioriteret at skabt konkrete aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere.
Thomas har haft til opgave at sikre, at kontoret fortsat skal have det høje service-niveau, som vi hidtidigt har haft og fortsat ønsker. Men også sikre, at medarbejderne i administrationen også er mere synlige hos klubber og samarbejdspartnere. En synlighed og mødeaktivitet, som vil komme jer klubber til gode.

Det er vigtigt for DBU Lolland-Falster, at administrationen helt konkret og specifikt kan hjælpe jer klubber med at løse jeres udfordringer, herunder klubudvikling. Det er min vurdering, at vore administrative rammer er på plads, således at der kan fokuseres endnu mere på vor vision, "DBU Lolland-Falster på vej mod 2018".

Tak
Jeg vil endnu engang sige tak til vor administration, konsulenter og klubrådgiver og alle vore frivillige i udvalg og faggrupper for det flotte arbejde i har udført i 2016, men ikke mindst tak til de øvrige medlemmer af vor bestyrelse for igen i 2016 at have ydet en stor indsat.

Vi har alle fortsat mange opgaver, nogle vil kalde det udfordringer at løse i 2017. Det tror jeg på at vi kan.

Tak for ordet.

Gert Lundgaard