Mundlige beretning

Repraesentantskab Forside 1680X950 Gert Lundgaard, Formand for DBU Lolland-Falster

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2022

Repræsentantskabsmøde, lørdag den 28. januar 2023

Mundtlige beretning 2023

Kære repræsentanter - kære gæster.

Velkommen til DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde – i dag, lørdag, den 28. januar 2023, der afholdes i Bangs Have, Maribo.

Som formand for DBU Lolland-Falster så kan jeg med tilfredshed konstatere, at vores medlemmer – vores 38 klubber igen i år er stærk repræsenteret – idet 20 klubber er til stede i dag. Tak for dette flotte fremmøde.

Det glæder mig – også – at se gæster fra vores mange samarbejdspartnere:
fra DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Det glæder mig også at vores samarbejdspartner, LFFK i dage er repræsenteret ved formand Kim Larsen.

Der er indløbet afbud fra vores 2 lokale kommuner.

Indledningsvis – så ser jeg frem til et godt møde – som jeg tænker har et godt program – men også gerne med input eller spørgsmål fra jer mødedeltagere.

Tak til alle jer der arbejder for fodbolden på Lolland-Falster.

Jeg vil også i år benytte denne lejlighed til at sende en stor tak til alle jer – ledere, trænere – og øvrige frivillige i vores klubber og vores organisation, DBU Lolland-Falster.

Jeg skal også huske at sende en stor tak til forældre, børn og ungdomsspillere, der er med til at sikre, at børne- og ungdomsfodbold – for piger og drenge – i alle aldre bliver spillet i vores klubber og at du / i – har valgt fodbold som jeres interesse.

Naturligvis også en stor tak til alle vores dommere, der er med til at sikre, at alle vore kampe – træningskampe som turneringskampe – kan blive afviklet under dygtig ledelse af dommere.

Men også en stor tak til alle frivillige og ansatte – under DBU Lolland-Falster – der er med til at sikre, at det er muligt at udføre og gennemføre fodbold på Lolland-Falster.

Organisation DBU Lolland-Falster

Bestyrelsen består af 5 personer, Michael Skaarup, Julie Isling Kurtzmann, Robin Gustavsen,
Rune Follemand Nielsen og jeg, selv som formand.

Bestyrelsen sidder i dag i forskellige udvalg og faggrupper – som bestyrelsens kontaktperson.

Bestyrelsen valgte i august - at invitere vores 2 suppleanter med til møderne i bestyrelsen, således at vi også kunne modtage input m.v. fra disse 2 personer.

Jan Koch meddelte i september 2022, at han ønskede at træde ud af bestyrelse og sin post som formand for Turneringsudvalg – og i denne forbindelse trådte, suppleant Rune Follemand Nielsen efterfølgende ind i bestyrelsesarbejdet samt som formand for Turneringsudvalget.

Jeg vil i denne forbindelse – gerne takke Jan Koch – for hans indsat som medlem af bestyrelsen – og tak til Rune – for at du straks påtog dig disse opgaver.

Udover bestyrelsen og suppleanter – så er fodbolden på Lolland-Falster bredt repræsenteret ved mange frivillige, der arbejder i vore fagudvalg og faggrupper.

Det er ca. 50 forskellige opgaver som frivillige – og derudover har vi – heldigvis – en administration, der meget fokuseret arbejder for at fodbolden på Lolland-Falster – både kan udvikle sig – men også fastholde de bestående aktiviteter.

Kontaktperson til klubberne

Efter en god drøftelse i bestyrelsen i september 2022 – så besluttede bestyrelsen – at bestyrelsen skulle blive endnu mere synlig – overfor jer klubber.

Vi besluttede, at udpege et medlem af bestyrelsen, som Kontaktperson – til alle vore klubber, således at et medlem af bestyrelsen – er Kontaktperson for 7 – 8 klubber.

Opgave som Kontaktperson – er primært, at vi ønsker at være mere synlig overfor jer klubber, men også – og måske især, at vi ønsker løbende at have en dialog med klubber ift. diverse tiltag – møder m.v. som afholdes af DBU Lolland-Falster – men vi ønsker også som Kontaktperson til vore klubber – at i klubber kan kontakte bestyrelsen, såfremt der er emne i vil drøfte.

Kontaktperson-rollen betyder ikke, at vi som medlem af bestyrelsen – indtræder i stedet for besøg af Klubrådgiver eller kontakt til vor administration – men vi vil gerne besøge jer klubber til drøftelse af diverse lokale tiltag.

Bestyrelsen har i de seneste måneder oplevet en – fra jer klubformænd – en positiv feed-back – når vi kontakter jer. 

DBU Lolland-Falster seminar – lørdag, den 12. november 2022

Efter DBU Bredde reform ikke er vedtaget – så har bestyrelsen truffet en beslutning om, at vi skal arbejde på en ny strategi for fodbold på Lolland-Falster.

Bestyrelsen inviterede i denne forbindelse – alle medlemmerne i vore udvalg og faggrupper til et seminar i november – med henblik på, at involvere samme til at komme med input til en ny strategi for DBU Lolland-Falster.

Der var på dette seminar en stor aktivitet og tak for jer deltagere for jeres input – som bestyrelsen efterfølgende har arbejdet videre med.

Julie Isling Kurtzmann fra bestyrelsen – vil senere i dag – præsentere den nye strategi,
”Fodbold på Lolland-Falster – nye strategi for DBU Lolland-Falster frem mod 2028”.

Møder i Formandsklubben m.v.

Bl.a. møder i Formandsklubben, der har vi forsøgt at skabe en kontakt til jer klubformænd – forud for møderne, således at flest mulig klubber er tilstede på disse møder.

Ved det seneste møde på Guldborgen – 24. oktober 2022 – havde 27 klubber ud af 38 klubber tilmeldt sig, hvilket er fantastisk flot og tak for jeres klubbers opbakning til dette.

Jo flere klubber, der modtager info og oplæg ifm. bl.a. møder i Formandsklubben – jo bedre bliver mulighederne også for at vi i fællesskab kan se muligheder for nye tiltag for fodbolden på Lolland-Falster og flere af jer klubber er blevet informeret og involveret.

Fsv. møder i Formandsklubben, der afholdes det næste møde lørdag, den 25. februar 2023.
Program for dette møde – vil Rune Follemann Nielsen fra bestyrelsen – senere orientere jer om i dag.

Nils Smidemann, Radsted IF og jeg vil løbende tilrettelægge møder i Formandsklubben sammen med vor administration og vi forventer, at vi inviterer til op til 4 møder i 2023 i alt.

Ligeledes vil jeg også fremhæve ifm. Repræsentantskabet i dag m.v. vores tætte samarbejde med DBU Sjælland – fsv. turneringssamarbejde, dommerpåsætning, men også samarbejde med vores 2 administrationer.

DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster samarbejder – bl.a. således at vores medlemsklubber indenfor vore geografiske område - kan få gode turneringstilbud, dommere til at dømme diverse kampe – vore 2 administrationer kan samarbejde om disse tilbud.

Vores nuværende samarbejdsaftale med udløb pr. 30.06.2023 er vi i løbende dialog med DBU Sjælland om at forlænge – og jeg ser frem til at fortsætte dette samarbejde.

Vi har netop afviklet det første opfølgningsmøde – mandag, den 23. januar – og jer ser frem til næste møde og efterfølgende indgåelse af ny aftale.

Jeg vil også gerne takke for et godt samarbejde med DBU på DBU Alle´ - idet vi oplever, at der er stor vilje til at hjælpe DBU Lolland-Falster og udvikle fodbolden for vort område.

Samarbejde med vore 2 kommuner, Lolland kommune og Guldborgsund kommune

For DBU Lolland-Falster og vores klubber, der er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde med vore 2 kommuner.

Kommunerne er vigtige samarbejdspartnere for jer klubber – men omvendt så er det også vigtigt for vores kommuner – at der – alle områder – af vor geografi - er mulighed for at udføre idrætsaktiviteter, naturligvis gerne fodboldaktiviteter – hvor i som klubber bidrager med at skabe sundhed, sociale aktiviteter, fællesskaber – og gør en forskel – bliver en del af noget større.

Jeg vil i denne forbindelse – også fremhæve det gode samarbejde, der er i Guldborgsund kommune med jer klubber – fsv Banegruppen´s arbejde.

Dette arbejde medfører involvering af alle klubber i kommunen – og alle klubber sikres også mulighed for at blive involveret i tilrettelæggelse af arbejde med de lokale baner.

Steen von Würden har i årrække været formand for Banegruppen og jeg vil herfra talerstolen i dag meddele en stor tak til Steen, men naturligvis også jer klubpersoner, der deltager i Banegruppens arbejde for den indsats som i udfører til glæde for alle klubber i Guldborgsund kommune.

Banegruppe i Lolland kommune. Er dette muligt?

Vi forsøger, at få en dialog i gang med Lolland kommune herom, især også fordi, at Lolland kommune netop har meddelt, at der skal ske økonomisk besparelse – på pasning mv. af fodboldbaner i Lolland kommune.

Hvad dette medfører – det ved jeg p.t. ikke – men vi arbejder på at blive involveret i dette – og vil så efterfølgende informerer jer klubber herom – sammen med Lolland kommune.

Lolland kommune har netop udarbejdet et besparelsesforslag på idrætsanlæg 2023.

Men det er voldsomme besparelser 800.000 svarende til 25% af totalen. Fordelt således 450.000 på mand og maskinomkostninger og 350.000 på indkøb af varer og eksterne entreprenører.

Grundprincipperne i Park og Vejs oplæg er.:

  • Kridtning overgår til klubberne selv. Klubberne vil få maskine og et mindre tilskud til kridtarbejdet.
  • Renhold og ukrudtsbekæmpelse overgår til klubberne selv.
  • Baner med mindre slid lukkes.
  • Nedlukke lys hos IK85, EGI og HIF og Horslunde. Som alle steder står overfor store investeringer såfremt lyset og anlæg skal fungere optimalt.

Park & Vej er tilsyneladende blevet pålagt at spare på området gældende fra 1. januar 2023 og har på den baggrund lavet et oplæg, som skal behandles i politiske udvalg i februar.

Med baggrund i denne situation – så ønsker DBU Lolland-Falster – at indgive et høringssvar til Lolland kommune i den kommende uge.

Lolland kommune ser desværre i denne forbindelse ikke det frivillige arbejde og mulighed for at få flere piger og drenge – kvinder og mænd i alle aldre til at dyrke idræt – men anser tilsyneladende idrætsaktiviteter og investering i idrætsanlæg – som en stor omkostning.

Disse tiltag – går også imod kommunens Kultur- og fritidspolitik frem mod 2025.

Dette forstår jeg ikke – som formand for DBU Lolland-Falster. DBU Lolland-Falster er en lokal organisation, der skal arbejde for at udvikle idræt og naturligvis fodbold i hele vort område.

Kære politikere i Lolland kommune
Når i – i nær fremtid skal træffe en beslutning – så appellere jeg til, at i betragter udgifter til disse lokale anlæg, som en investering i:

At alle piger og drenge, kvinder og mænd i alle aldre – lokalt kan drive deres idræt – spille fodbold – få en bedre sundhed, socialt og blive en del af noget større  og at i ikke betragter disse udgifter som en omkostning.

Velfærdsaftaler med vores 2 kommuner

Når vi taler om et samarbejde med vores 2 kommuner – og mulighed for dels at udvikle dette – men også at udvikle muligheder for et samarbejde f.eks. mellem skoler og klubber.

For vores 2 kommuner, der tænker jeg, at gode vilkår for bl.a. fodboldklubber til at udvikle fodbold & idrætsaktiviteter – må betragtes som en investering i den nuværende og fremtidige borger i vor 2 kommuner.

Vi har igennem 2022 været i tæt dialog med SDU, Syd Dansk Universitet og især med professor Peter Krustrup.

Peter Krustrup har vi samarbejdet med bl.a. fsv. vores Sundhedskonference med deltagelse af en del personer fra vore 2 kommuner – og Peter Krustrup er meget fokuseret på, at samarbejde med
DBU Lolland-Falster – hvilket jeg værdsætter højt.

Peter Krustrup og SDU har udviklet flere muligheder for samarbejde med skoler – naturligvis skoler og klubber – for at vi kan gøre flere piger og drenge – idrætsaktive – og naturligvis gerne fodbold.

Peter Krustrup & Co. har således udviklet et stærkt, velafprøvet, effektivt og bredspektret koncept, som både virker på sundhed, fysisk form, trivsel og læring for 10-13-årige piger og drenge. For de mange og for de udsatte.

Et koncept som kan spille en stor rolle i arbejdet på at mindske mistrivsel og øge bevægelsesglæde og sundhedsprofil for danske børn og unge.

Konceptet er også afprøvet med succes i andre lande.

Den omfattende evidens viser at:

11 for Health er et populært koncept, både for piger og drenge, for idræts-uvante og foreningsaktive, for tosprogede piger og drenge, og for socialt sårbare børn,

11 for Health er en bredspektret og effektiv indsats, der virker på trivsel, sundhedsviden, kognitiv funktion, fysisk form og sundhedsprofil,

Deltagelse i 11 for Health øger motivation for fysisk aktivitet i skolen og i fritiden,

11 for Health giver ekstra gode trivselseffekter hos piger, hvilket er konstateret både i Danmark og på Færøerne, og giver ekstra gode effekter på trivsel og fysisk form for de elever der ikke er foreningsaktive.

På landsplan i Danmark – er der foreløbig uddannet 900 lærere og pædagoger fra folkeskoler, privatskoler og friskoler, og mere end 90% er tilfredse med kurset og vil anbefale konceptet til andre, også den halvdel af lærerne, der ikke er idrætslærere.

Denne meget interessant info – skal vi bruge på Lolland-Falster – og vi, DBU Lolland-Falster og vore 2 kommuner – skal i fællesskab have fokus på nogle af disse samarbejdsmuligheder også sammen med jer klubber, således at endnu flere piger og drenge bliver idrætsaktive – og naturligvis især ønsker at spille fodbold.

Peter Krustrup og SDU er også i færd med nyt tiltag på Lolland-Falster.

P.t. har 6 skoler og foreninger vist interesse for Fit First for All for alle klassetrin.

En aktivitet, der medfører, at piger og drenge i deres skole – lærer at leje – at spille fodbold.

Jeg håber, at den kampagne, som vi sammen med SDU – nu kører – vil medføre – at endnu flere skoler og klubber viser interesse for denne aktivitet – således at vi også her kan få flere til at dyrke idræt – og naturligvis især fodbold.

Skulle du som klubperson – viser interesse – så vil jeg opfordre dig til at tage kontakt til vor administration – Simone herom.

Samarbejde med SHFV

Det tyske fodboldorganisation, SHFV har netop fejret sit 75 års jubilæum. Thomas Bonde Jensen og jeg blev inviteret til denne fejring.

SHFV er en fodboldorganisation – Det Nordtyske Fodboldforbund med administration i Kiel.
SHFV har ca. 562 klubber og ca. 168.992 samt ca. 3.285 hold.

Vort samarbejde med SHFV blev startet op i 2017 ifm. opstart af Belt Cup turneringen – og i 2019 underskrev vi en Partnerskabsaftale.

Denne aftale skal sikre, at begge unioner i fællesskab kan tilbyde deres klubber konkrete aktiviteter, der skal være med til at sikre større rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

De 2 unioner skal være bindeleddet for vore respektive klubbers tættere samarbejde i fremtiden. Der har de seneste år – været en god dialog og ønske fra begge unioner om at starte dette arbejde op, men primært pga. Covid19 – så er dette sat på stand by – indtil nu.

I forår 2023 vil vi nu samarbejde om følgende aktiviteter:
Belt Cup 2023 – afvikles i Nykøbing F. – dagene 7. – 9. juli. – tak for Guldborgsund kommune for opbakning hertil.

I denne forbindelse vil i lokale klubber blive inviteret til fodboldaktiviteter for piger og drenge, ungdom og seniorer – kvinder og herrer.

Vi vil også ifm. Belt Cup turnering inviterer til et møde i Formandsklubben, således at vi i fællesskab kan se en eller flere af kampene i denne weekend – det endelige program for fodboldaktiviteterne og turneringen, Belt Cup 2023 – er nu under udarbejdelse og vil foreligge i nær fremtid.

Fsv. samarbejder med SHFV – så vil der allerede i februar og marts måned bliver afviklet træningsturnering for herre seniorhold, hvor enkelte af jer klubber er med.

Dernæst vil der også i marts måned blive afholdt møder med 4 - 7 lokale klubber, der møder tilsvarende klubber fra nordtyske område – således at vi kan præsentere muligheder for et samarbejde – jer klubber i mellem.

Desuden vil der også ifm. Belt Cup 2023 – blive afholdt møder mellem danske og tyske dommere, således at disse – også - kan udveksle erfaringer m.v.

Der vil også i løbet af forår 2023 – blive afviklet børnestævner 3x3 – 5x5 – hvor tyske klubber vil blive inviteret til at deltage med deres hold.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster – ser frem til dette samarbejde – som vi tror vil lykkedes – men også vil medføre, at vil kunne tilbyde nye oplevelser for jeres medlemmer i klubberne. 

Ifm. dette samarbejde med SHFV, der har vi også modtaget stor opbakning fra DBU og det tyske forbund, således har begge forbund meddelt i et støttebrev i marts 2022 - til evt. kommende samarbejdspartnere, at de 2 forbund bakker op om vort samarbejde.

Ifm. dette samarbejde – så har de 2 formænd, Jesper Møller fra DBU og Bernd Neuendorf præsident for DFB underskrevet et støttebrev – tak for opbakning til vort samarbejde - Tak til DBU for dette støttebrev.

LFFK – dommere – og samarbejde

Vi har igennem en årrække haft en god dialog med dommerklubben, LFFK – og dette samarbejde fortsætter vi med at have.

Vi har naturligvis i fællesskab fokus på, at vi skal sikre uddannelse og rekruttering af dommere, således at alle vore kampe uændret kan blive dømt af uddannede dommere – og vi skal også sikre gode vilkår for vore dommere og vise respekt for deres arbejde.

Vort næste dialogmøde med LFFK – afholdes i februar.

Frivillige

Indledningsvis til dette punkt – så vil jeg starte med at takke mange af jer der i dag sidder som repræsentant fra jeres klub eller DBU, DBU Lolland-Falster – for jeres store indsats som frivillig.

Det at fastholde og rekruttere flere personer i – og til vore klubber – bliver også et af vore vigtige områder, som vi skal arbejde med – sammen med jer klubber i den kommende periode.

Flere analyser, bl.a. analyse udarbejdet af IDAN – beskriver, at rygraden i de mange danske foreninger er der 1.000 vis frivillige, der stiller deres tid til rådighed, så kommunernes borgere i alle aldre kan gå til idræt og især fodbold m.v.

Nu viser en ny undersøgelse fra Kulturministeriet, at en stor af de frivillige i de danske foreninger – føler sig tynget af bureaukratiske byrder – og at mange overvejer at stoppe som frivillige.

Denne undersøgelse – er det primært og især idrætsforeninger, der har besvaret – og hele 46% svarer således, at de har overvejet at trække sig fra deres frivillige arbejde.

51% af dem, der har overvejet at stoppe – angiver for meget administrativt arbejde – som en af de primære årsager.

Det er opgaver som at registrere medlemmer, søge tilskud og lokaler og at administrere foreningens konto i en bank – der trækker tænder ud.

DBU Lolland-Falster vi vil i de kommende måneder forsøge – sammen med jer klubfolk at søge nye muligheder for dels at kunne rekruttere flere – nye frivillige – dels også søge muligheder for at kunne fastholde jer klubfrivillige - som frivillige.

Rune Follemand Nielsen fra vores bestyrelse – sidder i en arbejdsgruppe i DBU-regi, hvor der er fokus på dette område.

Der er udarbejdet nye ideer – som Rune senere vil præsentere for jer.

Jeg tænker også, at vore 2 lokale kommuner er interesseret i, at deltage i denne udvikling, idet investering i jer som frivillige og fastholde jer som frivillige er med til at sikre en øget aktivitet i vort område.

Når jeg nu omtaler – Frivillige – så vil jeg også herfra talerstolen – endnu engang ønsker alle jer der i dag fortjent har modtaget en pris – i er inspiratorer for andre frivillige og kommende frivillige.

Vi er mange, der har arbejdet for vores store idrætspassion i mange år

Men jeg vil også fortælle jer, at en person, der i en lang årrække har været en del af vor organisation, Kaj D. Larsen – efter mere end 55 år – nu har valgt at stoppe som frivillig i vor organisation.

Kaj har i den grad – været med til at præge den positive udvikling på mange områder for fodbolden på Lolland-Falster.

Det være som medlem af diverse faggrupper og udvalg og bestyrelse i LFBU og nu DBU Lolland-Falster samt opgaver i DBU regi.

Stor tak til Kaj for din indsats for dansk fodbold.

Fra administrationen 

Jeg har modtaget følgende beretning fra vores administrationschef Thomas Bonde Jensen, som jeg nu vil videregive til jer deltagere på vort repræsentantskabsmøde:

Endnu et spændende år er gået med mange udfordringer og gode stunder – der har heldigvis været flest gode stunder i samarbejde med vores ledere og trænere i klubberne på Lolland-Falster.

Simone blev ansat i starten af året og har fra dag ét indgået i løsningen af vores mange opgaver, hvor primært planlægningen af stævner har været et fokus punkt for Simone.

Stævnerne har vi selv oplevet som de har fået et løft.

Herudover har Simone indgået i vores mange andre opgaveløsninger, til stor tilfredshed for både os i administrationen og for jer klubber.

Udover den daglige drift af vores union, har vi også igangsat flere forskellige aktiviteter som vi håber, på sigt, vil komme klubberne til gode.

I særdeleshed arbejder vi sammen med vores tyske venner i SHFV på, at få igangsat en række aktiviteter i foråret 2023 med både tyske og danske klubber.

Vi er meget glade for det samarbejde vi har med klubberne på Lolland-Falster, hvor vi syntes at vi i fællesskab finder de rigtige løsninger på langt de fleste udfordringer vi har.

Det kræver at vi har et godt samarbejde, som vi i administrationen oplever at vi har. Tak til alle jer klubfolk for det.

På dommerområdet oplever vi ligeledes at vi samarbejder rigtigt godt. Der bliver dømt rigtig mange kampe, hvor vi hele tiden er presset af, at vi godt kunne bruge flere dommere.
I dommere leverer en meget flot indsats.

Den største udfordring i 2022 var helt klart da vi måtte undlade at påsætte linjedommere i serie 1. Dette fandt vi også en fælles forståelse på og det foregik i godt og nært samarbejde med LFFK – tak for det.

Vores samarbejde med DBU Sjælland fungerer også super godt, hvor vi ved fælles hjælp for løst de opgaver vi står overfor.

Ligeledes vil vi takke for samarbejdet med bestyrelsen – det er dejligt at vi kan kontakte jer, når vi har brug for det, på alle mulige tidspunkter i løbet af dagen.

Slutteligt vil vi også takke alle vores samarbejdspartnere vi er i kontakt med hen over året.

Faggruppe og bestyrelse – Administration – og frivillige i vore klubber

Afsluttende for denne mundtlige beretning, vil jeg alene yderligere tilføje, at jeg gerne vil sige endnu engang tak til alle jer frivillige i vores klubber.

Og, at det er vigtigt, at DBU Lolland-Falster uændret har tilknyttet:

Alle jer mange frivillige personer, der som repræsentant for DBU Lolland-Falster i diverse faggrupper/udvalg er med til at udvikle, uddanne / sikre afvikling af aktiviteter/ sikre turneringsafvikling.

Vores administration, Maibrit, Martin, Simone, Jan og Thomas Bonde Jensen

Samt vores bestyrelse, der skal lede organisationen, DBU Lolland-Falster til at sikre bedst mulige udviklingsmuligheder for fodbold på Lolland-Falster.

Og jeg vil gerne i denne sammenhæng – også – naturligvis takke jer alle fordi, i har valgt at være en del af fodboldkulturen på Lolland—Falster.

På bestyrelsens vegne
Gert Lundgaard