Bestyrelsen

Gl 166X106
Formand Gert Lundgaard
Medlem af DBU Bredde's bestyrelse, Medlem af DBU's Breddeudvalg , Medlem af DBU's Samfundsgruppe, Formand for Kommuneudvalget, Medlem af Klubforumsudvalget 54 44 60 55 61 22 03 02
Ms 166X106
Næstformand Michael Skaarup
Suppleant til DBU Bredde's bestyrelse, Formand for Dommerudvalget, Medlem af Uddannelsesudvalget, Medlem af DBU Breddedommergruppe 22 79 97 99
Medlem Robin Gustavsen
Medlem Julie Isling Kurtzmann
Jan Koch
Medlem JAN KOCH
Rfn 166X106
1. Suppleant Rune Follemann Nielsen
Foto 166X106
2. Suppleant Allan S Carlsen