Årsberetning

DBU Lolland-Falster – Årsberetning 2023 

Repræsentantskabsmøde, lørdag den 27. januar 2024. 

 

Turneringsudvalget:

Årsberetning 2023

Indledning
Med mit første hele kalenderår, som formand for turneringsudvalget, har undertegnet sammen
med udvalget arbejdet indenfor følgende hovedområder: drift og udbud af turneringer. Der har
været en del udfordringer og spændende emner i udvalgets arbejde. Men alle opgaver bærer
præger af turneringsudvalgets fagområde er essentiel for fodboldfolket på Lolland og Falster.

Udfordringer i 2023:
Antallet af holdudtrækninger, kampflytninger mm. har fyldte meget i 2022. Derfor har
turneringsudvalget haft fokus på dette gennem hele 2023. For turneringsudvalget var det tydeligt
at en opstramning var påkrævet med begyndelse for turneringåret 2023-2024. Specielt
turneringforåret 2023 var præget af en række sager om kampafviklingstidspunkt som
turneringsudvalget måtte tage stilling til på foranledning af administrationen.

Det ført til opstramning i turneringreglementet i forhold til kampflytning, afbud og
holdudtrækning. Denne stramning er fuldt op af politisk motiveret stramning af administrationens
behandling af kampflytninger. Hvis klubberne ikke enes indbydes om eksempelvis nyt
spilletidspunkt vil administration følge turneringsreglement stramt frem for tidskrævende dialog
mellem klubberne og administrationen.

Turneringsudvalget har ovenpå de omtalt stramninger også arbejdet med at tilbyde bedre
mulighed for redigerer kampprogrammerne før sæsonstart. Derfor har turneringsudvalget
anmodet administrationen om at indarbejde dette i kommende sæsoner.

Afvikling af turneringen 2023
DBU Lolland-Falster har på vegne af vores klubber implementeret en ny seniorturneringsstruktur
fra august 2023. Turneringsudvalget har fulgt denne seniorturneringstruktur og dennes
konsekvenserne, god som dårlig den har. Der er allerede nu en række fokusområde som
turneringsudvalget løbende vurderer mhp. evt. tiltag i 2024. Her kan nævnes at der fra LF-serie er
mulighed der kun findes en oprykker, idet 2. oprykningsberettet hold slutter som nummer 5 og
derfor ikke kan ikke op, da det kun er hold som slutter i top fire der kan rykke op. Ligeledes er
turneringsudvalget opmærksom på, at den ene serie 3 række ikke havde en oprykker trods der er
to oprykker fra serie 3 i efteråret. Det skyldes en regel om pointgennemsnit. Ligeledes er der et
fokus på DBU Lolland Falster stadig ønsker to oprykker til Sjællandsserien da vi allerede har mange
hold i Sjællandserien og ser/høre en tendens til at klubber ikke ønsker oprykning.

Fodbold til de ældste
Turneringsudvalget og specielt medlem Mårten Mårtensen har arbejdet på et stort ønske om at
der etableres fodbold for de ældste årgange. Der har været afholdt møde med administration om
hvilke tiltag der ønskes. Turneringsudvalget har specifikt givet administrationen til opgave at
etablere et tilbud til alle ældre årgange. Desuden har turneringsudvalget anmodet administration
række hånden frem til DBU Sjælland mhp. samarbejde med klubberne på Sydsjælland.

Afslutning
Turneringsudvalget ser frem mod 2024 og håber klubberne på Lolland-Falster vil være aktive
deltagere i diskussionen om turneringstrukturen til gavn for fodbold på Lolland- Falster
Jeg skal som formand takke turneringsudvalgets medlemmer en aktiv og saglig medvirken i det
turneringsudvalgets arbejde.

Turneringsudvalget har i 2023 bestået Rene F. Sørensen, Finn Larsen, Thomas Lærke Jensen,
Mårten Månsson og formand Rune Follemand Nielsen
Fra administration har der været deltagelse af Thomas Bonde Jensen og Majbrit Mathisen.

Turneringsudvalget
Rune Follemand Nielsen
(formand)

 

Lov- og disciplinærudvalget:

Årsberetning 2023

Lov- og Disciplinærudvalget har i år bestået af Finn Larsen, Lasse Frimand Larsen, Inge Riel Jørgensen,
Flemming Steen Pedersen og undertegnede (formand).

Udvalgets hovedopgave er at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets behandling af rutinemæssige
disciplinære afgørelser på baggrund af indberetninger fra dommere, som ikke kræver yderligere behandling
af udvalget. I de sager, der ikke kan afgøres på baggrund heraf, træffer udvalget afgørelser i henhold
Turneringsreglementets afsnit VI og X.

Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance. Udvalget har ikke haft fysiske
møder i år, men har behandlet sager på skriftligt grundlag. Øvrige sager i det forgangne år er afgjort på
baggrund af mails mellem medlemmerne og Sekretariatet, der evt. indhenter udtalelser fra de involverede
klubber.

Udvalget har igen, som sidste år, oplevet en stigning i antallet af sager, der er behandlet i udvalget.

Sagerne har blandt andet handlet om overholdelse af de formelle lovbestemmelser i
Turneringsreglementet samt disciplinære sager.

Udvalget har i år behandlet et større antal sager om brug af ulovlige spillere, end de tidligere år.

I det forgangne år har udvalget ikke behandlet sager om grovere forseelser før/under/efter kampene,
hvilket udvalget gerne vil kvittere for. Det kan tyde på, at det har været et år på fodboldbanerne, hvor de
grove forseelser er ”blevet hjemme”. Jeg konstaterer også, at dette er en forbedring i forhold til den
beretning, som udvalget afgav sidste år, hvilket udvalget gerne vil kvittere for.

Det skal understreges, at udvalget fortsat er sindet at afholde møde med høring af parter i alvorlige sager.

I løbet af året har Torben Kolters og Thomas Faarup ønsket at træde ud af udvalget, hvilket er blevet
efterkommet. Jeg vil gerne personligt takke Torben Kolters og Thomas Faarup for deres mangeårige indsats
i udvalget og ønske dem alt det bedste fremover.

Jeg kvitterer for et fortræffeligt samarbejde med mine udvalgskolleger og Sekretariatet i det forgangne år.

På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne.

DBU Lolland-Falsters Lov- og disciplinærudvalg
Rasmus Lindsten
Formand

 

Dommerudvalget:

Årsberetning 2023

DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg 2023 bestod af følgende 5 personer: John Kildsgaard, Michael Gutti
Pedersen, Milad Rajabi, Khosro Solaimani og formand Michael Skaarup. Milad Rajabi blev indstillet til DBU Lolland-Falsters bestyrelse i 2023, da et medlem forlod udvalget i utide. Bestyrelsen godkendte indstillingen og Milad blev derfor det 5. medlem af udvalget. Udvalget har afholdt 5 fysiske møder i 2023, derudover en massiv korrespondance via telefonsamtaler og e-mails. De 2 af møder var klassifikationsmøder, som bliver afholdt hhv. i juni og december måned. Det er Solai, John og Milad som har ansvaret for dommerklassifikationen, da Michael Gutti og Michael Skaarup er inhabile grundet deres aktive dommergerninger. Ved Udviklerklassifikationen er Solai (Trioudvikler), Michael Gutti (Vejleder) og Michael Skaarup (Trioudvikler) inhabile af samme årsag dvs. de er klassificeret på Udviklerklassifikationen. Udvalgets fornemmeste opgave er at være ansvarlige for udvikling af dommere, afholde tests, klassificere
dommere/udviklere/vejledere og indstille dommere/udviklere/vejledere til karrieresporet hos DBU/CTG
(DBU`s centrale talentdommerstreng).

Året 2023, ligesom 2022, blev på mange måder et vanskeligt år pga. dommertilgængelighed. Jf. vores
administration er ordet ”dommermangel” dog ikke hele årsagen. Ift. statistikken er der fx hver weekend
kun omkring 25 ledige dommere til at dømme i alle de rækker som DBU Lolland-Falsters bestyrelse har
godkendt som skal benytte uddannede dommere. Det sætter selvsagt vores dommerpåsætter samt det
nævnte antal dommere under et maximalt pres (læs: mange kampe og kørsler på tværs af landsdelen). DBU Lolland-Falster råder over 61 dommere, inkl. Vejledere og Udviklere, og antal opgaver for dem i 2023 var
meget forskelligt. Vi har dommere som dømmer over 100 kampe, en dommer har dømt 150 kampe til
dommere der af private årsager kun dømt 1-10 kampe i 2023. Det skal dog med i statistikken at en del af de
dommere der dømmer færrest kampe, også er Vejleder eller Udvikler. Afbud fra dommere er også en årsag
til påsætningsvanskeligheder, her skal nævnes at udvalget er bevidst om afbudsprocenterne er lige fra 0%
til uheldige 83,3%. Udvalget er desuagtet meget tilfreds med langt de fleste antal kampe pr. dommer og de
små afbudsprocenter fra disse. Stor ros fra udvalget til de dommere der virkelig ”træder til” når
dommerpåsætteren har store udfordringer, ja dommerne aflyser nærmest private aftaler for at hjælpe
klubberne – flot.

DBU Lolland-Falster har for nuværende 53 aktive dommere (frasorteret Udviklere og dommere med orlov eller lignende.) til afvikling af alle kampe. Dette antal dommere har jf. det tidligere skrevet vist sig er for lavt (læs: for få til rådighed), og derfor har udvalget stor fokus på at få rekrutteret og fastholde dommere. Det afstedkom at Dommerudvalget indstillede til DBU Lolland-Falsters bestyrelse en dommerkonsulent (frivillig, men med en pæn sum midler til brug i processen), som skulle varetage den vigtige opgave at rekruttere og fastholde dommere i vores Union. Personen startede bravt og lagde enorme kræfter i opgaven, herunder satte fokus på den praktiske dommergerning på SoMe og i andre fora. Konsulenten blev desværre ramt af en længerevarende sygdom i 2023, så de mange initiativer er pt. sat i bero.

Vores samarbejdspartnere er LFFK (den lokale dommerklub), klubberne i unionen, DBU Sjælland, DBU og
CTG/RTG. LFFK modtager hver år, efter forhandling og dialog møder, et honorar for at udføre opgaver for
DBU Lolland-Falster. Det aftales indenfor rammerne af aftalen mellem DFU (Danmarks Fodbolddommer
Union) og DBU – mærk: Grundopgaver.

 • I 2023 blev der uddannet i alt 4 nye dommere, herunder 3 mænd og 1 kvinde. De 4 dommere var
  fordelt med en i 1. halvdel og tre i 2. halvdel af 2023. Dommergrundkurserne blev istandsat i
  samarbejde med vores administration og DBU Sjælland, som er administrator for vores Unions
  ønskede uddannelser.
 • Vi havde 3 dommere på linjedommerkurser i 2023, uagtet at der stadig ikke er linjedommere i
  vores lokale herre serie 1. Udvalget håber at påsatte linjedommere i den række snarest bliver
  genindført. Det er en klar devaluering af dommernes praktiske linjedommer-skills, at der er en
  række mindre med linjedommeropgaver. Samtidig er det ærgerligt for de nyuddannede
  linjedommere, da der ikke er så mange rækker med triodommerpåsætninger, og her
  påsættes/prioriteres typisk de erfarne linjedommere.
 • Der vil blive afholdt et fysisk Dommergrundkursus primo 2024.
 • Løbetest for de lokale klassificerede dommere blev afholdt i 2023 med testformerne YoYo 20-20 og
  FIFA. For vores dommere som dømmer i hhv. Herre DS og Sjællandsserien blev testen afholdt i hhv.
  Holbæk og Glostrup, alle bestod løbetesten første gang. De gennemførte FIFA-testen og den
  teoretiske test i Glostrup (stadion) uden anmærkninger.
 • Obligatoriske teorigennemgange blev afholdt hhv. en i vest og en i øst. Her gennemgås de nye
  fortolkninger i Fodboldloven.
 • ”Rullende teori” dvs. teoriopgaver udsendt af DBU bliver tilbud vores dommere. Udvalget ser gerne
  en større tilslutning. Dette DBU-tiltag er en god omgang teoritræning for vores dommere.

Udvalget anbefaler vores administration om at opgradere og/eller prioritere flere udvikleropgaver, således
vi kan få dygtigere dommere samt få et bedre kvalificeret grundlag for en klassifikation.
Klassifikationsgrundlaget i december 2023 har ganske enkelt været under niveau med det få antal
udviklinger der har været i efteråret. En op- eller nedrykning af en dommer skal fagligt kunne forsvares og
her er en udvikling ”et kerneprodukt”. Ja, vi har igen (også i 2022) igennem 2023 et stor efterslæb på
udviklinger, og udvalget håber at dette ændres i foråret 2024 til gavn for vores dommere. Udvalget er
stadig ikke tilfredse med antal udviklinger, og der kan sagtens bruges flere ressourcer, idet budgettet langt
fra er brugt desangående.

DBU Lolland-Falster har følgende dommere i nævnte klassificerede rækker (forår 2024): 2 dommere i Herre
Danmarksserien, 4 dommere i Herre Sjællandsserien (heraf en som 1. divisionslinjedommer), 6 dommere i
Herre LF-Serien og 6 dommere i Herre Serie 1. Udvalget har besluttet at der er dommer-reserver til
rækkerne HLFS (3 dommere) og HS-1 (6 dommere), i tilfælde der er opstår en force majeure situation. Der
er hen over året 2023 4 dommere der er stoppet deres praktiske dommergerning, med hver deres årsag.
Dvs. at der opretholdes samme antal dommere. Og som nævnt er vi som union ikke ramt på få antal
dommere, men mere på antal dommere til rådighed. DBU Lolland-Falster har også inviteret en
repræsentant fra LFFK til at ”være inde over en dommerpåsætning”, her kan der måske deles erfaringer
som kunne løsne lidt op for de daglige udfordringer som vores påsætter arbejder med.

Udvalget indstiller en dommer til modtagelse af årets dommernål (2023) på det førstkommende DBU
Lolland-Falster Repræsentantskab og/eller på LFFK` s generalforsamling 2024.

Vi har for nuværende 6 udviklere, heraf 5 triodommerudviklere, 1 breddedommerudvikler og 4 Vejledere.
Vores lokale fodbolddommerklub har indstillet flere Vejleder i 2024, og det har udvalget efterkommet. De
starter uddannelsen op primo 2024. Der blev afholdt årets Niveaulægningskamp for unionens Udviklere og
Vejledere mødtes i Tingsted Boldklub (HLFS-kampen Tingsted vs. DMI søndag den 20. august kickoff kl.
11:00), hvor sæsonen 2023/2024`s fokuspunkter blev besluttet – Arrangør: Dommerudvalget v/formand
Michael Skaarup.

Dommerudvalget har for nuværende et samarbejde med DBU Sjælland og udvalget har stadig 2
medlemmer i DBU Sjællandsindrangeringsgruppe (DIG). Vi er repræsenteret med John Kildsgaard og
Michael Skaarup.

Michael Skaarup, udvalgets formand, deltager derudover også som repræsentant i ”Projekt
Sammenhængskraft for dommere”. Et mødeforum hvor DBU Bredde og DBU Elite arbejder på et fremtidigt
samlet Dommerakademi hvorfra unionerne fremover kan hente support og assistance på lige vilkår.
Projektet skal færdiggøres og sendes til indstilling hos DBU Breddebestyrelse primo 2024. Alle unioner er
repræsenteret i projektet med administrationerne, undtagen DBU Lolland-Falsters adm. grundet andre
prioriteter.

En stor tak til udvalgets medlemmer for et fremragende samarbejde i 2023, samt en stor tak til den lokale
foddommerklub for et succesrigt og konstruktivt samarbejde. Ydermere en stor tak til vores administration
som har serviceret udvalget på fornemste vis, og i særdeleshed tak til påsætteren som har brugt voldsomt
mange timer for at kunne få påsat alle prioriterede kampe. Dette skal sættes op mod en længerevarende
sygdomsperiode på vores adm. Kontor. Ja, man kan vist godt sige at vores adm. Kontor var hårdt ramt af
sygdom fra flere ansatte i 2023.

En stor tak også til DBU`s Sjællands DIG samt til vores DBU Lolland-Falster-bestyrelse som imødekommer og
behandler ønsker fra Dommerudvalget.

Når alle ovenstående har fået en tak, så skal vores dommere have en gigantisk stor tak for deres
enestående indsats for at få (i samarbejde med påsætteren) kampene påsat. Flere dommere har kørt fra
det ene anlæg til det andet uden omklædning bare for at kunne servicere vores klubber – det er altså vildt
imponerende. Der har været ”underskud” af dommere til rådighed i 2023, og der har været, desværre,
utrolig mange force majeure påsætninger med dommere der ikke er klassificeret, men som har vist stor
hjælpsomhed og taget dommeropgaver med kort varsel. Stor tak til disse dommere og stor tak til klubberne
for deres accept af disse påsætninger.

DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg
Michael Skaarup
Formand

 

Børne- & Ungeudvalget (inkl. Stævnegruppen):

Årsberetning 2023

Børne- og Ungeudvalgets opgave er at udvikle og organisere relevante fodboldaktiviteter for børn til og
med U12 og for henholdsvis pigeungdom og drengeungdom fra U12 og ældre. Til udvalget er der derfor
knyttet en stævnegruppe, som varetager de praktiske funktioner i forhold til afholdelse af
stævneaktiviteterne på Lolland-Falster. Turneringstilbud for børn fra U11 til U12 og for unge piger og
drenge fra U13 og ældre tilbydes i samarbejde med DBU Sjælland, som en fællesturnering.

Børne- og Ungeudvalget har i årets løb arbejdet med implementeringen af de nye spilleregler for
børnefodbolden, som blev vedtaget i foråret. Spillereglerne er både konkrete regler for f.eks. spilletid,
igangsætning af spillet mv men også for kampmiljøet og voksenadfærd, som stemmer overens med DBUs
børnesyn. Det er startet med en tilpasning af stævneprogrammer og spillet på banen. Vi ville gerne have
været i gang med implementering af tiltag omkring kampmiljø med kampledere og voksenadfærd bl.a.
forældrezone, men der var desværre ikke tilstrækkelig tilslutning til klubmødet før sommerferien til en snak
om hvordan vi kommer i gang med det. Det bliver en opgave for udvalget efter nytår sammen med de
klubber, som vil afholde stævneaktiviteter i foråret.

Børnespillereglerne var også teamet på efterårets børnemøde, hvor der var rimelig tilslutning. Her blev der
også drøftet muligheden for et samarbejde mellem DBU Lolland-Falster og NFC igennem BUT-netværket
om konceptet ”Fremad i fællesskab”, som skal give spillere mulighed for +1 tilbud udover træning i egen
klub. Det er i tråd med DBU’s børnestrategi 2+1+1 for alle børn.

Udvalget har også haft DBU’s kommende Unge-strategi til gennemsyn. I den forbindelse har vi forsøgt at få
klubbernes inputs til sådan en strategi men desværre uden ret meget held. Det virker ikke til at
ungdomsfodbolden fylder særligt meget i vores landskab – desværre – og det kan også i år aflæses i
turneringstilmeldingen. Det er stadig et vigtigt område, hvis der fortsat skal være udviklingen af fodbolden
på Lolland-Falster. Ungestrategiens indledende undersøgelser konkluderer, at det ikke er fordi de unge
generelt er uinteresserede eller finder andre interesser i teenageårene, men at klubtilbuddene ikke passer
de unges liv sådan som det ser ud fra deres side. Det er derfor væsentligt, at hvis fodbolden skal være
relevant for de unge, så skal klubberne lytte til de unges behov og ønsker om bl.a. bedre klub- og
træningsmiljøer.

Og så lidt tørre tal: Der er 35 fodboldklubber på Lolland-Falster. 24 klubber har børnefodbold (8 i Lolland
Kommune og 16 i Guldborgsund kommune). Der er nu 9 klubber, der er godkendt som DBU Børneklub. Det
er langt over DBU’s målsætning for vores område, så det er værd at være stolte af. Det skal dog ikke
begrænses, hvis andre klubber gerne vil ind i et godkendelses-forløb og styrke udviklingsmuligheden for
børnefodbold lokalt.

Der har i årets løb igen været stor tilslutning til DBU Lolland-Falsters børnestævner udendørs, hvor der i alt
har været tilmeldt 645 hold fordelt på 213 til 3:3-stævner og 432 til 5:5 stævner. Det er en stigning fra
sidste år, hvor der var 540 hold henholdsvis 236 og 304. Der var repræsentation fra i alt 19 lokale klubber
mod 20 lokale klubber sidste år. Der kom lidt hold fra Sydsjælland, hvor 2 klubber var repræsenteret i år
mod 4 sidste år.

Det er dejligt at se så god opbakning til vores børnestævner generelt, men der er stadig behov for andre og
nye tiltag. Derfor var det også en ekstra glæde at konstatere den store opbakning til stævnet i NFC, hvor
der blev spillet fodbold i andre former end de normale spilleregler. Det er noget som alle klubber bør se
muligheder i for at tiltrække nye børn til fodbolden.

Ved indendørsstævnerne har der i år også været en stigning i 356 tilmeldte hold fordelt på 189 til 3:3
stævner (heraf 108 til fastelavnsstævnet i Maribo) og 167 til 5:5 stævner. Det er også en stigning fra sidste
år, hvor der var 280 tilmeldt i alt heraf 154 til 3:3 (heraf 97 ved fastelavnsstævnet) og 126 tilmeldt 5:5. Til
indendørsstævner var der repræsentation fra 18 lokale klubber (6 fra Lolland og 12 fra Guldborgsund) og en
enkelt fra Sydsjælland. Det er en fremgang fra sidste år, hvor der var 4 fra Lolland og 10 fra Guldborgsund.
På turneringssiden har der i efteråret været følgende antal hold tilmeldt fælles turnering med DBU Sjælland
uanset niveau sådan som vist i nedenstående tabel. 17 klubber har været repræsenteret heraf 5 fra Lolland
og 12 fra Guldborgsund.

11-mands 8-mands Piger Drenge
  U13 0 / 4 0 /12
U14 U14 1 / 2 7 / 1
U15   0 / 0 6 / 0
  U15/U16 4 / 0 4 / 0
U16   1 / 0 6 / 0
U17 U17 0 / 0 5 / 0
U19   0 / 0 1 / 0

 

Til afslutning vil vi fra udvalgets side takke klubber og klubfrivillige for samarbejdet i 2023 og håber at vi kan
gøre det endnu bedre i det kommende år. Også en stor tak til administrationen og særligt Simone
Mathiesen for hendes ihærdige arbejde med at få programmerne til børnestævnerne på plads. Tak til
stævnegruppen for at være på plads og fløjte stævnerne i gang.

DBU Lolland-Falsters Børne- og ungeudvalg
Julie Isling Kurtzmann
Formand

Udvalget består herudover af Hanne Baltzer, Allan S. Carlsen, Max Mehl Müller og Michael Hansen.

Stævnegruppen består af Allan S. Carlsen, Michael Hansen, Jesper Rasmussen, Per Lohse, Kaj D. Larsen og
Mogens Mika.

 

Banegruppe Guldborgsund:

Årsberetning

Banegruppen har i løbet af 2023 haft nedenstående aktiviteter:

Toreby-mødet
I mødet deltager normalt klubrepræsentanter, Guldborgsund Kommunes TM Drift og
Landdistrikter, Kultur & Fritid Center for Borger & Branding. Formålet med mødet er at give
klubberne indsigt i kommunens økonomi for indeværende år for så vidt angår pasning af
anlæggene. I samme forbindelse bliver den såkaldte masterplan præsenteret, denne er en oversigt
over fremtidige større forbedringer af anlæggene, forbedringer som blandt andet bliver drøftet i
forbindelse med banesyn i løbet af efteråret året før.

På mødet i 2023 indgik endvidere en orientering om rette brug af kridtmaskiner og dysser dertil,
dette afledt af et konstateret forøget forbrug af kridt ude i klubberne.

Banegruppemøder
Banegruppen afviklede de sædvanlige møder hen over året, henholdsvis i maj/juni, september og
december.

Forud for de afholdte møder havde banegruppens medlemmer været i kontakt med de klubber, for
hvilke de er kontaktperson, og kunne således komme med tilbagemeldinger på, hvorledes
samarbejdet mellem klubber og TM Drift opfattes i klubberne.

Årets klub- og baneanlæg 2022
Banegruppen og Guldborgsund Kommunes TM Drift uddeler ved Guldborgsund Kommunes årlige
prisfest i februar måned prisen for årets klub- og baneanlæg.
Prisen går til en af kommunens fodboldklubber ud fra følgende kriterier:

 • Dialogen mellem klub – banegruppe – kommune skal være til stede med gensidig respekt
  for det udførte arbejde
 • Det skal være en fornøjelse at komme på anlægget, også visuelt
 • Klubben skal aktivt deltage i arbejdet på deres anlæg
 • Klubbens trænere/ledere og spiller skal efterkomme den af banegruppen foreslåede adfærd
  med hensyn til træning, kamp, flytning af mål m.v.
 • Klubben bør deltage i de af kommunen og banegruppens afholdte arrangementer

Blandt mange mulige emner blev Systofte BK, LUIF og B. Frem nomineret til prisen for 2022, og
den gik til B. Frem, som samtidig modtog en check på 5.000 kr.

Vurdering af anlæg til fodboldaktiviteter
I foråret anmodede Landdistrikter, Kultur & Fritid Center for Borger & Branding Banegruppen om
en vurdering af, om et anlæg kunne anvendes til fodboldaktiviteter i hvilken forbindelse der således
af Banegruppen blev foretaget en vurdering af anlæggets dimensionering og stand i øvrigt. I
forlængelse heraf blev der udarbejdet en skriftlig indstilling til brug for den efterfølgende politiske
behandling i Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

Banebelastningsoversigt
Hvert andet år i ulige år udarbejder Banegruppen en banebelastningsoversigt med baggrund i dels
antallet af medlemmer i børnefodbold og antal tilmeldte hold i ungdoms- og seniorrækkerne.

Banebelastningsoversigten bruger Banegruppen og kommunen til at få et samlet overblik over de
enkelte anlægs belastning i forhold til hinanden. Den kan også fortælle, om de enkelte anlæg bruges
hensigtsmæssigt, hvilket bruges, når der hvert år udarbejdes pleje- og driftsplan for de enkelte
anlæg. Med belastningsplanen vil man bl.a. kunne understøtte rimelige ønsker til særlig pleje eller
måske nye anlæg.

Folderen ”Adfærd på fodboldbaner”
Guldborgsund Kommune ønsker, at have nogle af Danmarks bedste fodboldbaner. Derudover skal
det være en visuel nydelse, at komme på kommunens fodboldanlæg, både som bruger, tilskuer og
gæst. Dette opnås ved et konstruktivt og dialogbaseret samarbejde, mellem DBU Lolland-Falster,
klubberne og kommunen. Banegruppen og Guldborgsund Kommune har i den forbindelse for år
tilbage udarbejdet folderen ”Guldborgsund Kommunes fodboldbaner - Adfærd ved brug af
boldbaner”. Folderen er i 2023 blevet opdateret med baggrund i bl.a. erfaringer med slid på
fodboldanlæggene, og den er et godt redskab for klubberne til at bibringe brugere af de enkelte
anlæg vigtigheden af korrekt anvendelse og adfærd.

Banesyn
I oktober måned blev de årlige banesyn afviklet. Ved banesynene deltager som udgangspunkt en
repræsentant fra klubben, en fra banegruppen og Guldborgsund Kommunes TM Drift. Der er her
mulighed for i fællesskab at besigtige anlæggene og drøfte forbedringsbehov, der vil kunne indgå i
masterplanen for pasningen af anlæggene.

Besparelser på boldbaner 2024-2027
I efteråret vedtog Guldborgsund Kommune en budgetaftale for 2024-2027, hvor der indfases
besparelser begyndende på 200.000 kr. i 2024 - stigende til 800.000 kr. om året i slutningen af
perioden. Der er tale om betydelige besparelser i forhold til det eksisterende budget. Banegruppen
har deltaget i det første møde med Guldborgsund Kommunes TM Drift og Landdistrikter, Kultur &
Fritid Center for Borger & Branding i forhold til, hvorledes disse besparelser kan implementeres.

Banegruppens sammensætning
Banegruppen i Guldborgsund består af Per Christensen, Kurt B. Nielsen, Leif Jantzen, René Bring
Larsen, Nils Smidemann og undertegnede.

DBU Lolland-Falsters Banegruppe Guldborgsund
Steen von Würden Petersen
Formand

 

Lov- og disciplinærudvalget:

Årsberetning

Lov- og Disciplinærudvalget har i år bestået af Finn Larsen, Lasse Frimand Larsen, Inge Riel Jørgensen,
Flemming Steen Pedersen og undertegnede (formand).

Udvalgets hovedopgave er at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets behandling af rutinemæssige
disciplinære afgørelser på baggrund af indberetninger fra dommere, som ikke kræver yderligere behandling
af udvalget. I de sager, der ikke kan afgøres på baggrund heraf, træffer udvalget afgørelser i henhold
Turneringsreglementets afsnit VI og X.

Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance. Udvalget har ikke haft fysiske
møder i år, men har behandlet sager på skriftligt grundlag. Øvrige sager i det forgangne år er afgjort på
baggrund af mails mellem medlemmerne og Sekretariatet, der evt. indhenter udtalelser fra de involverede
klubber.

Udvalget har igen, som sidste år, oplevet en stigning i antallet af sager, der er behandlet i udvalget.

Sagerne har blandt andet handlet om overholdelse af de formelle lovbestemmelser i
Turneringsreglementet samt disciplinære sager.

Udvalget har i år behandlet et større antal sager om brug af ulovlige spillere, end de tidligere år.

I det forgangne år har udvalget ikke behandlet sager om grovere forseelser før/under/efter kampene,
hvilket udvalget gerne vil kvittere for. Det kan tyde på, at det har været et år på fodboldbanerne, hvor de
grove forseelser er ”blevet hjemme”. Jeg konstaterer også, at dette er en forbedring i forhold til den
beretning, som udvalget afgav sidste år, hvilket udvalget gerne vil kvittere for.

Det skal understreges, at udvalget fortsat er sindet at afholde møde med høring af parter i alvorlige sager.

I løbet af året har Torben Kolters og Thomas Faarup ønsket at træde ud af udvalget, hvilket er blevet
efterkommet. Jeg vil gerne personligt takke Torben Kolters og Thomas Faarup for deres mangeårige indsats
i udvalget og ønske dem alt det bedste fremover.

Jeg kvitterer for et fortræffeligt samarbejde med mine udvalgskolleger og Sekretariatet i det forgangne år.

På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne.

DBU Lolland-Falsters Lov- og disciplinærudvalg
Rasmus Lindsten
Formand

 

Kommuneudvalget

Årsberetning 2023

Kommuneudvalget har i 2023 haft en hel opgave at beskæftige sig med, hvilket har skabt en del
mere mødeaktivitet end tidligere. Vi har fortsat haft fokus på vores samarbejde med SHFV
(Schleswig-Holsteinske Fodboldforbund), vores Velfærdsalliancer med vores to kommuner,
kunstbane i Maribo Boldklub og nedskæringerne i Lolland Kommune.

Velfærdsalliancen med Lolland Kommune blev der arbejdet med siden efteråret 2022, hvor vi fik
underskrevet den endelige version den 30. juni 2023. Velfærdsalliancens formål er:
Det overordnede formål er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen,
herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige
elementer som løftestang og dermed understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt
samarbejde med fodboldklubberne. En eksplicit ambition er at sikre høj kvalitet for aktiviteter,
foreninger og faciliteter, der har bolden i centrum i udvalgte indsatser.
Der er fokus på følgende aktiviteter:

 • Indsats for foreningsuvante børn.
 • Fit First konceptet, der er et tilbud til skolerne i kommunen.
 • Rekrutteringskonceptet ”Bold og Bevægelse” der afvikles i samarbejde med skoler, SFO´er,
  børnehaver og/eller med fodboldklubberne.
 • Flere piger til fodbold – Get Movin´
 • Sundhedsfodbold – udvikling af motionsfodbold for voksne ensomme og/eller
  patientgrupper.
 • Klubudvikling og frivillighed – fokus på at styrke frivilligheden hos fodboldklubberne.
  Der er indgået en aftale frem til den 31. marts 2026.

Velfærdsalliancen med Guldborgsund Kommune blev der arbejdet med siden efteråret 2022, hvor
Guldborgsund Kommune vedtog Velfærdsalliancen den 6. november 2023. Velfærdsalliancens
formål er:

Det overordnede formål er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen,
herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige
elementer som løftestang og dermed understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt
samarbejde med fodboldklubberne. En eksplicit ambition er at sikre høj kvalitet for aktiviteter,
foreninger og faciliteter, der har bolden i centrum i udvalgte indsatser.

Der er fokus på følgende aktiviteter:

 • Skoleområdet med Fit First konceptet.
 • Børnefodbolden – udgangspunktet er med DBU´s nye Børnefodboldstrategi med fokus på
  fodbold på børns vilkår og rettigheder.
 • Sundhedsfodbold - udvikling af motionsfodbold for voksne ensomme og/eller
  patientgrupper.
 • Fodbold for fremtiden – et beskæftigelsesprojekt, i samarbejde med en fodboldklub
  henvendt til unge ledige i alderen 18 – 29 år.

Der er indgået en aftale frem til 30. september 2026.

SHFV partnerskabsaftalen har afstedkommet at vi i marts 2023 afholdte en træningsturnering for
senior hold i Guldborg, hvor 2 tyske seniorhold og to danske seniorhold deltog hen over en
weekend.

Vi har arbejdet med at konkretisere vores aktiviteter, så de passer ind i vores respektive
turneringer og planlægningerne heraf. Dette arbejde kræver en hel del koordinering og
planlægning, da tyskere og danskere ikke planlægger og afvikler på samme måde. Vi er nu nået til
et stadie i vores samarbejde, hvor vi kan igangsætte konkrete aktiviteter for børn, unge, seniorer
og dommerne.

På dommerområdet har vi via Belt Cup 2023 (også i 2022) har der deltaget dommere fra det andet
land, hvor de i fællesskab har dømt (som triokampe) under Belt Cup kampene. Dette har været en
stor succes, hvor vi kigger ind i, om vi kan anvende tyske dommere til vores forskellige aktiviteter –
uden det går ud over vores danske dommere.

I 2024 skal vi igangsætte arbejdet med en ny tidsplan for vores partnerskab, idet den nuværende
udløber med udgangen af 2024.

Etablering af kunstbane i Maribo er vi en del af idet DBU har afsat kr.1 mill. til etableringen af en
bane. Vi har i tæt samarbejde med Maribo og Lolland Kommune arbejdet på hvordan vi kan
realisere banen – dette er omkostningsfrit for DBU Lolland-Falster.

Nedskæringerne i Lolland og Guldborgsund Kommuner har vi i Kommuneudvalget drøftet og givet
input til, i forhold til hvorledes DBU Lolland-Falsters adm og det politiske har skullet arbejde videre
med. Vores fokus har været på at give vores input på konsekvenserne ved nedskæringerne, i
modsætning til at der bør investeres i befolkningens sundhed.

Belysningen på Rødbys bane har vi også arbejdet med, hvor vi via konstruktiv dialog med
kommunen, tænker at vi var med i at finde en løsning.

Etablering af en banegruppe i Lolland Kommune er der blevet arbejdet meget med, idet vi i DBU
Lolland-Falster kan se hvilken god erfaring samt gode og konstruktive samarbejde en banegruppe
har, i forhold til at finde løsninger der giver mening for fodboldklubberne. Vi er endnu ikke
kommet i mål med etableringen af en banegruppe i Lolland Kommune, men vi fortsætter arbejdet
hermed i 2024.

Vi oplever en konstruktiv og god dialog med vores to kommuner, hvor vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde fremover.

DBU Lolland-Falsters Kommuneudvalg
Gert Lundgaard
Formand

 

Udvikling og uddannelsesudvalget:

Årsberetning 2023

2023 har været et år, hvor vi i udvalget har haft fokus på alle de ændringer og nye tiltag der har været i
dansk bredde fodbold. Dette har vi gjort ud fra at en forståelse af de nye tiltag og de ændringer der har
været, skal vi kunne udbyde kurser og aktiviteter til.

Herudover har vi fået henvendelser fra vores kollegaer i de øvrige udvalg om vores hjælp, som vi så har
bistået med.

2023 har derfor været et år hvor udvalget desværre ikke har fået sat de skibe i søen som vi ønskede.

Vi har nu fået dannet os et overblik over de aktiviteter vi gerne vil have sat gang i, hvor vi pt. bl.a. er i dialog
med en partner som vi ønsker at gøre brug af i forhold til en træningsdag for børn på Næsgård. Vi er også
ved at planlægge nogle kurser for trænerne på Lolland-Falster som kan give point til refreshment af træner
licenser. Endvidere planlægger vi 1-2 kurser - opstartstræning i vinteråret og hvordan man undgår skader.

Vi vil også fokusere på, at afvikle nogle kurser for senior trænere (både for mænd og kvinder) henover
2024, hvor vi forestiller os, at kurserne udover at kunne noget fagligt input, også vil kunne skabe gode
relationer på tværs af de respektive klubtrænere. Gode relationer kan være med til at skabe en bred og god
forståelse af hinandens udfordringer og dermed også skabe bedre muligheder for klubberne imellem,
omkring kampafviklinger, fastsættelse af kampdatoer og kampflytninger.

Herudover kommer vores landstræner, Kasper Hjulmand, til Lolland-Falster den 1. februar 2024 (oprindeligt
var det den 8. februar 2024, men Kasper Hjulmand har været nødt til at flytte datoen, da han er optaget af
en udenlands rejse den 8. februar 2024. Kasper Hjulmand vil den 1. februar 224 give nogle bud på
træningsøvelser mm.

Et stort problem som skal have fokus i 2024 er dommer-situationen på Lolland-Falster. Vi samarbejder med
DBU Lolland-Falsters dommerudvalget og vores administration på, hvorledes vi kan rekruttere flere
dommere.

Slutteligt har drøftet hvorledes vi vil kunne afvikle nogle ture, til andre klubber, som inspiration til vores
hverdag. Vi vil også fokusere på, hvordan vi kan få det interne netværk på Lolland-Falster til at blive større.

DBU Lolland-Falsters Udviklings- og Uddannelsesudvalg
Robin Gustavsen
Formand