Spilleregler store mål

Lovgrundlaget er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.  

I såvel Fodboldloven som i dette regelsæt henvises dommere og spillere som ”han/ham”. Bestemmelserne gælder dog både for mænd/drenge og kvinder/piger. 

 

(*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er anført med *, omgivet af en parentes og skrevet med kursiv skrift. Det skal understreges, at det KUN er tilføjelser – og således IKKE ændringer til de officielle regler. 

 

Spilleregler for indefodbold til store mål

§1. BANEN+

Banen og dens indretning skal være som følger:

Dimension:
Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).

Afmærkning:
Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
1. Midterlinien.
2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparks-felt (kaldet straffesparksfeltet).
3. Den stiplede 3-meter linies midte som straffesparksmærke.
4. Den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v.

Målene:
Målenes størrelse er 5 x 2 meter (* 7-mandsmål)

Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.

Målstængerne og overliggeren betragtes som bande. Målstængerne må maksimalt have samme bredde som bandens højde.

Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjør-nekast, selv om banen har “skrå hjørner”. 

§2. BOLDEN+

Jfr. Fodboldloven og turneringsreglement.

§3. SPILLERNES ANTAL+
Et hold består af 4 spillere, af hvilke èn skal være målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere (* Såfremt en kamp ikke afvikles på dette grundlag, dømmes det pågældende hold som udeblevet).

Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst. 
 
Medens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen, før den “udskiftede” spiller helt har forladt denne.

Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil.

Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

En spiller kan udvises: 
Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
 
Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).

Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens læng­de ved "rødt kort".
Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek. spillet genoptages ved, at dommeren lader bolden falde på banens midte. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer.
Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. 
§4. SPILLERNES UDSTYR+
Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes.

Benskinner er ikke obligatoriske.
 
Holdet skal bære ensartede trøjer, der skal adskille sig fra dommerens. Målmandens trøje skal adskille sig fra både med- og modstandere samt dommerens.

Sidstnævnte hold skal skifte trøje eller benytte overtræksveste. 
§5. DOMMEREN+
Dommerens trøjefarve er sort.
Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.
§6. LINIEDOMMERE+

Anvendes ikke.

§7. SPILLETID+

Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen. I DBU Lolland-Falster-regi spilles alle kampe med 1 halvleg. Herresenior spiller 9 min og damesenior 8 min.

§8. SPILLETS IGANGSÆTTELSE+
Begyndelsesparket er retningsfrit.
 
Der kan ikke scores direkte på begyndelsessparket og fair play-frisparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Førstnævnte hold giver bolden op.
Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommen­de, genoptages spillet ved at lade bolden falde, jf. fodboldloven ændret til 3 meter.
§9. BOLDEN I OG UDE AF SPIL+

Jfr. Fodboldloven.

§10. BETINGELSERNE FOR SCORING AF MÅL+

Jfr. Fodboldloven. 

§11. OFF SIDE+

Reglen anvendes ikke.

§12. UTILLADELIG SPILLEMÅDE+
En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:
  1. En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark.
    Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt
  2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.
  3. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden.
  4. Udskifter ulovligt.
  5. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning)
  6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning).
  7. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).
  8. Hvis målmanden spiller bolden ulovligt, jf. afsnittet “målmanden” (medfører ikke udvisning).
Sker forseelsen i eget straffesparksfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm.

Øvrige forseelser i eget straffesparksfelt straffes med et frispark fra det punkt på den stiplede 3-meter linie, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.

Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 6, skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret.

Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort.

Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførse
 
Målmanden:
Målmanden må spille bolden med hænderne i eget straffesparksfelt.

Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille (* kaste/sparke/heade) den direkte over midterlinien.

Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget straffesparkfelt.
Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien.
Målmanden kan ikke opnå ret til på ny at røre bolden med hænderne ved at spille bolden mod banden.
Hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som sparket forsætligt til ham. 
§13. FRISPARK+
Der findes kun direkte frispark.

Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt på den stiplede linie, der er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.

Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.
Ved frispark i eget straffesparkfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 
§14. STRAFFESPARK+

Med undtagelse af målmanden, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linie.

Hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal målmanden udvises.

§15. INDKAST+

Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.

Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.

Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

§16. MÅLSPARK+

Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie.

§17. HJØRNESPARK+

Hjørnekast udføres som indkast.

Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden.

Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres.

Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.