Ofte stillede spørgsmål til turneringsreglementet (FAQ)

Hos DBU Sjælland får vi jævnligt spørgsmål til fortolkningen af reglerne i turneringsreglementet. Nedenfor har vi forsøgt at besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål, for på den måde at hjælpe jer til at undgå de mest almindelige fejl, som vi oplever klubberne begår, når der skal sættes hold.

 

OBS! DBU Sjællands disciplinære instanser er ikke bundet til eller forpligtet af nedenstående svar, og den til enhver tid gældende tekst i DBU Sjællands reglementer, regulativer, cirkulærer og love vil altid være afgørende for fortolkningen af reglerne.

OBS!! Du skal være opmærksom på, at svarene gælder for udendørs turneringen for 11-mands hold, men ikke nødvendigvis for VinterBOLD, 8-mands fodbold udendørs, indendørs fodbold eller futsal.

§ 8 – Regler for spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

Må der i rækker for ældre deltage spillere, der er yngre end aldersgrænsen angiver?+

Ja, i rækker for Ældre - uanset om der er tale om kvinder eller mænd, må der hos DBU Sjælland anvendes op til to spillere pr. kamp, der på spilledagen er højest to år yngre end aldersgrænsen angiver.

I fællesrækkerne for Ældre gælder den samme regel.

Må der deltage spillere, der er for ”gamle” i ungdoms turneringskampe?+

Ja, i alle ungdomsrækker under DBU Sjælland må der deltage op til 2 spillere, der er født i sidste halvår ( 1.7- 31.12) i årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Uanset, om der er tale om en pige eller drenge række. Den samme regel gælder for fællesrækkerne, hvor der både i pige og drenge rækkerne må benyttes to spillere født i sidste halvår af årgangen ældre. Der gælder dog særlige regler for U13 og U14 Liga 1 rækkerne for drenge. Se disse i turneringsreglementets § 8.2.

 

Læs evt. afsnit om retningslinjer for speciel spillerbenyttelse

Må der deltage piger på holdene i drengerækkerne under DBU Sjælland?+

Ja, i alle drenge ungdomsrækker må der deltage piger på holdene. Pigerne må endda være op til et år ældre end aldersgrænsen for den pågældende række.

Kan der søges dispensation til at bruge ældre spillere ud over det ovenfor beskrevne?+

Ja, der kan godt søges dispensation i DBU Sjællands rækker, men det er ikke sikkert, at man får den! Hvis man skulle opnå dispensation, vil det som oftest være med sportslige konsekvenser, der typisk består i, at holdet ikke kan vinde eller rykke op fra den række, holdet deltager i.

 

Du skal være opmærksom på, at svaret her kun gælder DBU Sjællands rækker. I fællesrækkerne kan der være andre skærpede retningslinjer vedrørende dispensationer.

 

Læs evt. Afsnit om retningslinjerne vedrørende dispensationer 

§ 16 - Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber

Skal der altid rekvireres et spillercertifikat, når en spiller skifter fra en klub til en anden?+

Ja, man skal altid indhente en spillers spillercertifikat ved klubskifte, hvis den spiller, der ønsker at skifte klub, har spillet for en anden klub i DBU’s tuneringer. Hvis spilleren ikke har spillet i en klub før, så oprettes der automatisk et elektronisk spillercertifikat, når spilleren registreres i klubben.

Hvis vi indhenter en ny spillers spillercertifikat, og vi får det oversendt fra den afgivende klub f.eks den 1. september, må vi så bruge spilleren med det samme?+

Både og!, Hvis spilleren ikke har spillet turneringskampe for nogen anden klub i DBU’s turneringer i turneringshalvåret må han/hun bruges, når man er i besiddelse af spillercertifikatet, og spilleren er registreret hos DBU Sjælland. Hvis spilleren har spillet kampe i indeværende turneringshalvår kan vedkommende først spille kampe fra først kommende turneringshalvår.

Dog er der en undtagelse til ovenstående! Hvis skiftet sker inden for de tre sidste kampe i turneringsrækken, må spilleren FØRST spille fra førstkommende turneringshalvår uanset, om han/hun ikke har spillet kampe for en anden klub i indeværende turneringshalvår. Dette gælder dog kun i seniorrækkerne.

Hvad betyder det, at være registreret af DBU Sjælland?+

Det betyder blot, at DBU Sjælland har givet en elektronisk bekræftelse på, at spilleren er oprettet som værende en del af klubben, man kan ikke påføre spillere på holdkortet før, man har indhentet spillerens spillercertifikat eller en supplerende spillertilladelse i de rækker, hvor dette er muligt. 

Hvordan rekvirerer vi en spillers spillercertifikat?+

Man rekvirerer et spillercertifikat elektronisk via KlubOffice. I skal anmode den afgivende klub om at overføre spillercertifikatet til jeres egen klub.

Kan en klub holde et spillercertifikat tilbage?+

Ja, men kun hvis spilleren skylder kontingent for op til  seks måneder. I alle andre tilfælde skal klubben overføre spillercertifikatet.

Hvad gør vi, hvis en klub ikke vil overføre et spillercertifikat, selv om spilleren ikke skylder kontingent for seks måneder?+

Tag kontakt til DBU Sjælland, der så vil gå ind i sagen.

§ 19 - Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

Hvad er formålet med reglerne i §19. De virker meget indviklede?+

Reglerne i § 19 er lavet for at sikre en så lige matchning som muligt af spillerne på de enkelte niveauer, således at et hold ikke kan forstærkes med højere rangerede spillere fra den ene kamp til den anden. Det betyder desværre også, at reglerne til tider kan virke indviklede.

Må en spiller deltage i mere end en tællende turneringskamp på samme spilledag?+

Nej, som hovedregel må en spiller ikke deltage i mere end én tællende turneringskamp på samme spilledag. Vær her opmærksom på, at én spilledag ikke nødvendigvis er lig med én dag!

For eksempel er fredag/lørdag/søndag at betragte som en og samme spilledag. Se øvrig perioder, der betragtes som en og samme spilledag i turneringsreglementets § 19.1

Der er dog nogle undtagelser fra ovenstående hovedregel. Reglen gælder for eksempel ikke, hvis der er tale om et stævne, op-/nedryknings spil eller lignende, der afvikles over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, og spilleren spiller for det samme hold fra kamp til kamp.

Spillere, der deltager på et hold i en ældre årgang end deres egen samtidig med, at de spiller på et hold i deres egen årgang, er også fritaget fra reglen om ikke at måtte spille mere end en kamp på samme spilledag. Dog skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for disse spillere i de to sidste kampe i turneringsrækken.

Må en spiller altid rykke op på et højere rangeret hold?+

Ja, så længe spilleren ikke spiller mere end en tællende turneringskamp på samme spilledag (se svaret ovenfor).

Hvordan finder jeg ud af, om et hold er højere rangeret?+

Den indbyrdes indrangering af hold i alle aldersklasser fremgår af turneringsreglementets § 18.2

Vær især opmærksom på, at hvis man har flere hold indrangeret i samme række, er det det nummer, som altid vil stå ud for holdet i turneringsoversigten, der afgør, hvilket hold der er højest rangeret (1,2,3 osv.).

Hvordan spilles en spiller fri?+

En spiller spilles fri til nedrykning hvis det højere rangerede hold, som han/hun er bundet til, spiller på samme spilledag, som det lavere rangerede hold, som han/hun skal rykkes ned på. Eller hvis det højere rangerede hold, som han/hun er bundet til, i mellemtiden har spillet en kamp, som han/hun lovligt kunne have deltaget i, men ikke gjorde.

Lovligt betyder, at spilleren ikke må have karantæne i den pågældende kamp.

Man skal være opmærksom på, at en seniorspiller kun kan spilles fri til det hold, der følger næst efter i klubbens holds indbyrdes rangering, og at ”spilles fri” til stadigt lavere rangerede hold sker efter samme princip forudsat at reglerne i § 19.1 er overholdt (se første svar i dette afsnit).

En spiller, der spiller på klubbens højest rangerende seniorhold kan med andre ord ikke spilles fri til at deltage på klubbens 3. hold uden at skulle spilles fri fra 2. holdet og så videre.

Skal alle spillere spilles fri?+

Nej, der er en række undtagelser til ovenstående:

  • For hold i serie 5 er det tilladt at bruge op til 5 spillere, der har deltaget i serie 3 eller lavere, der ikke er spillet fri.
  • For hold i serie 6 er det tilladt at bruge op til 5 spillere, der har deltaget i serie 4 eller lavere, der ikke er spillet fri.
  • For hold i laveste kvinderækker er det tilladt at bruge op til 5 spillere, der har deltaget i Kvinde Sjællandsserien eller lavere, der ikke er spillet fri.
  • • På en klubs laveste rangerende hold i en ikke indrangeret ungdomsrække 11-mands er det tilladt at bruge op til 3 spillere, der ikke er spillet fri fra klubbens næstlaveste ikke indrangerede hold i en ungdomsrække i samme årgang. Dog forudsat, at der højest er to rækkers forskel på disse to hold. Man må højest bruge 1 spiller, der ikke er spillet fri, hvis man samtidig bruger to spillere under reglen om speciel spillerbenyttelse (spillere der er født i sidst halvår i årgangen ældre).

Hos DBU Sjælland er indrangerede rækker fra mesterrækken og højere rangeret.

Gælder reglen om at skulle spilles fri også i rækker for Ældre?+

Både og!. Reglen om at skulle spilles fri gælder ikke for ældre spillere, der også deltager på et seniorhold eller et hold i en anden aldersklasse i kampe for ældre. Men man skal spilles fri, hvis man rykkes ned mellem to hold i samme aldersklasse for ældre.

Hvordan tæller en kamp i ”spilles fri” sammenhæng, som bliver aflyst eller flyttet?+

Der står i turneringsreglementet at en fastlagt, men ikke spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller. Her kommer to eksempler, der belyser, hvad det betyder:

Spiller A spiller på 1. holdet om lørdagen. Klubben vil nu gerne bruge ham på 2. holdet den efterfølgende lørdag og 1. holdet skal ikke spille i den samme weekend (fredag til søndag). Til gengæld har der for 1. holdet været fastlagt en turneringskamp til om torsdagen mellem de to lørdage. Til den kamp har spiller A meldt afbud. 1. holdets kamp om torsdagen blev imidlertid ikke spillet, da modstanderholdet udeblev. Spiller A må derfor ikke bruges på 2. holdet, da han ikke er løst (spillet fri).

Spiller B spiller på 2. holdet om lørdagen. Spiller B er nu udtaget til at spille for 1. holdet den efterfølgende torsdag. 1. holdets kamp bliver aflyst på kampdagen, da banen ikke kan benyttes. 2. holdet skal nu spille den efterfølgende lørdag, og klubben vil gerne bruge spiller B i kampen. Spiller B må gerne spille kampen, da han ikke er bundet af en fastlagt, men ikke spillet kamp.

Er der særlige regler omkring det at skulle spilles fri i de sidste kampe i turneringsrækken?+

Ja, du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for spillere, der i øvrigt er spillet fri til nedrykning, når vi er inde i de to sidste kampe i turneringsrækken. Her er der også krav til, at spilleren skal have spillet eller kunne have spillet (været spilleberettiget/spillet fri) et vist antal kampe på det lavere rangerede hold, inden de to sidste kampe spilles. Du kan se disse krav i § 19.12.

 

§ 39 – Holdkort

Skal der udfyldes holdkort inden kampstart?+

Ja, holdkortet skal være udfyldt inden det officielle tidspunkt for kampstart, som står noteret i KlubOffice. Man skal markere (sætte kryds) ud for reservespillerne, og disse kan i op til syv timer efter kampen slettes, hvis de ikke har været brugt i kampen.

Hvordan udfyldes holdkortet?+

Holdkortet udfyldes elektronisk via KlubOffice eller DBU appen.

Kan man som klub nedlægge protest mod brug af ikke spilleberettiget spiller, selv om modstanderen ikke har udfyldt holdkortet?+

Ja, et ikke udfyldt holdkort forhindrer ikke, at man kan nedlægge protest, selv om der står i turneringsreglementet, at man skal navngive de spillere, der evt. protesteres over brugen af.

§ 46 - Protester og anker

Er der frister for hvornår protester og anker skal være indgivet?+

Ja, fristerne er som følger:

  • En protest over baneforhold eller kamparrangementet (herunder dommerkendelser) skal være indgivet senest 2 hverdage efter kampen. Husk, at en protest over en dommerkendelse også skal nedlægges på banen af anføreren umiddelbart efter kendelsen. I ungdomskampe kan en træner/holdleder nedlægge protesten på vegne af anføreren.

OBS Protestskrivelse og protestgebyr skal være modtaget inden for ovenfor nævnte frist!

  • En protest over andre forhold end ovenstående skal være nedlagt senest 8 ugedage efter kampen (herunder protester over ikke spilleberettigede spillere, for gamle spillere osv.).
    Husk dog, at fristen er 2 hverdage efter kampen, hvis protesten drejer sig om forhold vedrørende den sidste kamp i en turneringsrække!

OBS Protestskrivelse og protestgebyr skal være modtaget inden for ovenfor nævnte frister!

  • En indsigelse til en karantænedom skal afleveres senest 2 hverdage efter modtagelsen af karantænen.

Der skal indbetales et gebyr i forbindelse med en indsigelse.

  • En anke over en disciplinær afgørelse skal indsendes senest 14 dage efter afgørelsen er modtaget. Dog er der kortere frister, hvis der er tale om en pokalkamp eller sidste kamp i turneringsrækken. Typisk vil disse frister også være nævnt i afgørelsen.
Hvad sker der, hvis vi overskrider ovenstående frister og alligevel indgiver en protest?+

Normalt vil en indsigelse, protest eller anke blive afvist, hvis de gældende frister er overskredet.

Kan trænere eller spillere indgive protester på klubbens vegne?+

Nej, det skal være en af klubbens anmeldte kontaktpersoner, der indgiver protesten. 

Kan DBU Sjælland tage en sag op af egen drift?+

Ja, DBU Sjælland har mulighed for at tage en sag op af egen drift.

Hvor meget er protestgebyret?+

Protestgebyret er pt. 1.000,- kr. som tilbagebetales, hvis klubben får medhold i protesten.